4.1.2 „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TERESZPOL W TERMINIE OD 01.02.2019R. DO 31.12.2019R.”

Gmina Tereszpol ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Tereszpol
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 23-407 Tereszpol, Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa
 • Telefon/fax: tel. 846 876 005, , fax. 846 876 005
 • Data zamieszczenia: 2019-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tereszpol
  Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa 234
  23-407 Tereszpol, woj. lubelskie
  tel. 846 876 005, , fax. 846 876 005
  REGON: 95036917800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugtereszpol.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  4.1.2 „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TERESZPOL W TERMINIE OD 01.02.2019R. DO 31.12.2019R.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa na odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tereszpol wynoszący 14 403 ha, który obejmuje 7 miejscowości: Bukownicę, Lipowiec, Tereszpol-Kukiełki, Tereszpol-Zaorenda, Tereszpol-Zygmunty, Panasówka i Szozdy. Szacunkowa ilość posesji do obsługi w zakresie odbioru odpadów wynosi 1025 (1057 pojemników). Ilość nieruchomości i liczba ludności jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne oraz liczby ludności. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w czasie realizacji zamówienia w wyniku zasiedlania nowych budynków lub ich wyludnienia. Zamawiający zastrzega, że podana niżej ilość wytworzonych na terenie gminy Tereszpol odpadów na terenach nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Podane niżej ilości odpadów należy traktować, jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. 1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: 1) zmieszane odpady komunalne (szacunkowa ilość - 270 Mg). 2) odpady zebrane selektywnie (szacunkowa ilość - 120 Mg) z podziałem na frakcje: a) papier i tekturę b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale c) szkło i opakowania szklane, d) popiół e) odpady biodegradowalne 2. Odbioru odpadów wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 należy przeprowadzać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. inny samochód do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych i inny do zbiórki selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami: 1) zmieszane odpady komunalne a) z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - raz w miesiącu, b) z zabudowy wielorodzinnej - raz w miesiącu, 2) selektywnie zebrane odpady komunalne a) z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - raz na dwa miesiące, b) z zabudowy wielorodzinnej -raz na dwa miesiące, 4. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 19.00, 5. Teren gminy Tereszpol zamieszkiwany jest przez około 3988 mieszkańców. Na terenie gminy Tereszpol zlokalizowanych jest około 1057 gospodarstw domowych w zabudowie zagrodowej oraz 6 budynków wielorodzinnych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, i innych występujących na terenie gminy, oraz workach 120 l z folii LDPE przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób które dostarczy do właścicieli nieruchomości Wykonawca: - pojemniki Wykonawca przekaże mieszkańcom w terminie do dnia 01.02.2019 łącznie z pierwszą partią worków, następnie przy odbiorze odpadów segregowanych Wykonawca będzie zobowiązany pozostawiać nowe worki na dalsze odbieranie odpadów. Wykonawca zobowiązany jest pozostawić właścicielowi nieruchomości co najmniej taką ilość worków do zbierania surowców jaka odebrał z 7. Wykonawca zobowiązany jest raz na dwa miesiące, do odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej gromadzonych w sposób selektywny, w przeźroczyste worki 120 l z folii LDPE (żółte, zielone, białe, niebieskie, szare i brązowe) w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu, przy czym przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych Wykonawca wyposaża mieszkańców w worki każdego koloru do dnia 01 luty 2019r. 8. Pojemniki na odpady powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z 29 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 poz.19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 9. Szacunkowa ilość posesji do obsługi w zakresie odbioru odpadów wynosi: 1025 10. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w 2019 - 2 razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym), zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tereszpol. Harmonogram zbiórki zostanie ustalony przed podpisaniem umowy 11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia wraz z fakturą za dany miesiąc. Faktura musi dotyczyć tylko odpadów odebranych od mieszkańców z terenu gminy Tereszpol. 12. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania sprawozdania półrocznego, o którym mowa w art. 9n ust. 1 - 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. Sprawozdanie zawiera: 1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania; 3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; 4) wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne oraz pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni oraz wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Tereszpol. Do takiego wykazu należy dołączyć dokumentację fotograficzną (na elektronicznym nośniku danych) każdego stwierdzonego przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z regulaminem. 13. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 11, Wójt Gminy Tereszpol może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub w przypadku jej braku do wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego” instalacji zastępczych. 15. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych, 16. Dane pochodzące z systemu monitoringu i sytemu czujników, powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 2 lat od dnia ich zapisania. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz weryfikację przechowywanych danych. Dane powinny być udostępniane na każde żądanie Zamawiającego. 17. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tereszpol. 18. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) 19. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) 20. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób kierujących pojazdami oraz obsługujące w/w pojazdami podczas odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tereszpol
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną