REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. 1MAJA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KASPROWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KOŁŁĄTAJA

Miasto Szklarska Poręba ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Szklarska Poręba
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 58-580 Szklarska Poręba, Granitowa
 • Telefon/fax: tel. 757 547 700 , fax. 757 547 724
 • Data zamieszczenia: 2019-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Szklarska Poręba
  Granitowa 2
  58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie
  tel. 757 547 700, fax. 757 547 724
  REGON: 23082164100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szklarskaporeba.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. 1MAJA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KASPROWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KOŁŁĄTAJA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont odcinka drogi gminnej ul. 1Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasprowicza do skrzyżowania z ul. Kołłątaja, polegający na wymianie istniejącego kanału deszczowego Φ 300 ( 510m) i z Φ 160 ( 45m) wraz ze studniami rewizyjnymi (17 sztuk) oraz wpustami ulicznymi (19 sztuk), odtworzeniu konstrukcji nawierzchni po przekopach, frezowaniu istniejącej nawierzchni ograniczonej krawężnikami betonowymi wyniesionymi 12 cm ponad nawierzchnię, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm po zagęszczeniu (645m 2), warstwy wiążącej grub.7cm po zagęszczeniu (645m 2), wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.5cm po zagęszczeniu ( 3 470m2) , częściowej wymianie krawężnika (460 m). Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do dz. 331/3, 372 AM-5, 712 AM-9 obr.0006, 17,28/1 AM-2 obr. 0007. Stan istniejący ulicy: Ulica zakwalifikowana jest do kategorii dróg gminnych i klasy technicznej L. Posiada jezdnię szerokości średnio 5,80 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Stan techniczny- niedostateczny. Występują liczne spękania i ubytki w wierzchniej warstwie. Analiza uszkodzeń nie wskazuje na utratę nośności konstrukcji i konieczność rozebrania oraz wykonania nowej. Warunki geotechniczne: górną warstwę grubości około 0,5 ÷ 1,0 m stanowią zwietrzeliny i pospółki gliniaste z domieszką rumoszu skalnego i głazów; poniżej znajduje się warstwa stropowa skał granitowych oraz głazy wymieszane ze zwietrzeliną granitu. Warunki geotechniczne określa się jako proste, a obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. W pasie drogowym zlokalizowane są sieci (niezwiązane z funkcjonowaniem drogi): elektroenergetyczna, gazowa, wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna. Teren, przez który przebiega ulica znajduje się na obszarze m. Szklarska Poręba, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1815/611/J decyzja z 26.02.1980r. W razie powstania konieczności - nadzór archeologiczny prowadzony przez uprawnionego archeologa jest kosztem Zamawiającego jak również jego zapewnienie leży po stronie Zamawiającego Projektowane przekroje konstrukcyjne: - frezowanie nawierzchni średnio na głębokość 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm odtworzenie nawierzchni po przekopach: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm. Organizacja zamiennego ruchu tymczasowego leży w zakresie przedmiotu zamówienia i obowiązku opracowania po stronie wykonawcy. 2. Powyższy zakres ma charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdz. III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową. 3.Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, t. j. : pracownicy fizyczni - wszyscy robotnicy budowlani wykonujący roboty na budowie w zakresie robót rozbiórkowych, prac ziemnych wykonywanych ręcznie, robót związanych z wykonaniem ław pod krawężniki, wbudowaniem krawężników. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący powyższe czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy operatorów wynajętego sprzętu i urządzeń świadczących usługi ziemne, frezowania , rozścielania mas bitumicznych, transportowe, geodezyjne oraz osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4.Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia - minimum 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną