Rozbudowa sieci wodociągowej w Damnicy – ul. Witosa.

Urząd Gminy w Damnicy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy w Damnicy
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 76-231 Damnica, ul. Górna
 • Telefon/fax: tel. 598 113 046 , fax. 598 484 435
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Damnicy
  ul. Górna 1
  76-231 Damnica, woj. pomorskie
  tel. 598 113 046, fax. 598 484 435
  REGON: 53490200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.damnica.ibip.pl/public/?id=211978

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej w Damnicy – ul. Witosa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE100-RC 63x3,8 mm, SDR-17 (PN10) o długości całkowitej 584 m. Trasa przebiega w działce leśnej (nr 229/54), drodze gminnej (nr 229/12) i drodze powiatowej (nr 4/1). Dokładną trasę sieci przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500, w części graficznej projektu. Prowadzenie robót przewiduje się głównie metodą wykopu otwartego. Metodami bezwykopowymi (przewiertu sterowanego lub przecisku) przewiduje się wykonywanie prac w miejscach przejścia poprzecznego pod drogami oraz dopuszcza w miejscach o trudnych warunkach terenowych, na zbliżeniach do drzew, korzeni itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną