„Bankowa obsługa budżetu Powiatu Siedleckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Siedleckiego w okresie od 25.08.2020 roku do 24.08.2024 roku „

Powiat Siedlecki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Siedlecki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 025-6447216, , fax. 025-6447155
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Siedlecki
  ul. Piłsudskiego 40
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 025-6447216, , fax. 025-6447155
  REGON: 71158165300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsiedlecki.pl,www.bip.powiatsiedlecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Siedleckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Siedleckiego w okresie od 25.08.2020 roku do 24.08.2024 roku „
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Siedleckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Siedleckiego w okresie od 25.08.2020 roku do 24.08.2024 roku. Zamawiający informuje, że: 1)Nie posiada żadnych udzielonych poręczeń ani gwarancji. 2)Wszelkie płatności dotyczące obsługi zaciągniętych kredytów regulowane są terminowo, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach. 3)Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego regulowane są terminowo. 4)Nie realizuje obecnie postępowania naprawczego i nie przystępuje do jego realizacji. 5)Powiatowi nie podlega SPZOZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną