„Budowa chodnika w ciągu ul. Ligonia w Krzyżowicach” - etap 1.

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Sygietyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 212-80-68 , fax. 32 212-80-69
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
  ul. Sygietyńskiego 20
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 32 212-80-68, fax. 32 212-80-69
  REGON: 27629196300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat.pszczyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa chodnika w ciągu ul. Ligonia w Krzyżowicach” - etap 1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4101S tj. ul. Ligonia w Krzyżowicach. Etap 1 obejmuje budowę fragmentu chodnika na odcinku A-B w km 0+000 do 0+381. Roboty polegają na: - budowie chodnika na długości 381mb - budowie kanalizacji deszczowej na długości 300,5m - przebudowie zjazdów do posesji oraz wykonaniu pozostałych robót towarzyszących.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną