Budowa drogi gminnej nr 325046T w miejscowości Bęczków

Gmina Górno ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Górno
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 26-008 Górno, Górno
 • Telefon/fax: tel. 413 023 018 , fax. 413 023 009
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Górno
  Górno 169
  26-008 Górno, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 023 018, fax. 413 023 009
  REGON: 29101007900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej nr 325046T w miejscowości Bęczków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej nr 325046T w miejscowości Bęczków zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy. 1.1. Zakres prac dla budowanego odcinka drogi gminnej obejmuje: a) profilowanie istniejącej nawierzchni drogi. b) wyrównanie i wzmocnienie istniejącej konstrukcji kruszywem łamanym 0/31,5 śr. gr. 7cm. c) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm. d) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm. e) wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa 1.2. Opis stanu istniejącego Teren jest w zarządzaniu Gminy Górno. Droga gminna nr 325046T w km 0+000 do km 0+124 posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokości 4,0m. Obecnie ruch pojazdów odbywa się po nawierzchni z kruszywa łamanego. Po przeprowadzonych odkrywkach istniejącej konstrukcji stwierdzono, że grubość istniejącej konstrukcji to 35cm, składa się z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 oraz 0/63 – istniejąca konstrukcja może stanowić podstawę konstrukcji drogi . W sąsiedztwie przedmiotowej drogi występują pola uprawne, tereny leśne oraz zabudowa jednorodzinna. W pobliżu robót znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego (wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna). Droga posiada zapewnioną komunikację z drogą publiczną - jest przedłużeniem istniejącego ciągu drogi gminnej. Lokalizację początki i końca projektowanego odcinka drogi pokazano na Rys. nr 2. Oś projektowanej drogi składa się z odcinków prostych. Spadek nawierzchni daszkowy o nachyleniu 2%. Szerokość projektowanej jezdni wynosi 5,00m (jak dla drogi publicznej klasy D – 2 pasy ruchu o szerokości 2,50m), zmianę szerokości jezdni z istniejących 4,00m na projektowane 5,00m przewidziano na skosach o proporcji 1:5. Zaprojektowano również pobocza obustronne o szerokości 0,75m. Wzdłuż drogi przewidziano wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa, koniec zjazdów należy dopasować i dowiązać do istniejącego terenu. Na projektowanym odcinku występują trzy przejścia poprzeczne sieci podziemnych (wodociąg i przyłącza elektryczne) – posiadają zabezpieczenia w postaci rur osłonowych – nie ma konieczności ich projektowania/wykonywania. 1.3. Projekt przewidziany do realizacji przy dofinansowaniu Wojewody Świętokrzyskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 2. Przewidywany zakres i wielkość zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ – dokumentacja techniczna. Podany zaś powyżej w pkt. 1. zakres jest podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości zamówienia, której zakres nie przekroczy uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych. 2.1. Załącznik 8 do SIWZ – przedmiary robót / kosztorysy ofertowe stanowi dokument pomocniczy do rozliczenia dofinansowania oraz do płatności faktur częściowych. 3. Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. 4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną