Budowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy w Zespole Szkol Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim - ETAP II wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-620 Nakło, ul. Morcinka
 • Telefon/fax: tel. 0-32 381 32 22 , fax. 0-32 381 32 21
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle
  ul. Morcinka 9
  42-620 Nakło, woj. śląskie
  tel. 0-32 381 32 22, fax. 0-32 381 32 21
  REGON: 95845000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckrnaklo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy w Zespole Szkol Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim - ETAP II wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Warunki realizacji zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową, projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. Dokumentacja budowlana, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiar robót stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ. Równocześnie Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu i terenu objętego zamówieniem. Wykonawca może zapoznać się dodatkowo z pełną dokumentacją, w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego (w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, ul. Morcinka 9, pokój 113). W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 2) Wykonawca jest zobowiązany do: a) urządzenia bezpiecznych wyjść i przejść, b) urządzenia składowisk materiałów do montażu, c) należytego zabezpieczenia terenu i miejsc na których prowadzone będą roboty, d) systematycznego porządkowania miejsc wykonania robót, e) wykonania niezbędnych prób, badań i odbiorów, f) zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.), g) zabezpieczenia terenu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, h) po zakończeniu robót uporządkowania miejsca (terenu) wykonywania robót, i) naprawienia wszelkich uszkodzeń i szkód, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót. 3) Wykonawca ponosi koszty zagospodarowania placu budowy (w szczególności: zabezpieczenie warunków sanitarno - higienicznych dla pracowników, przyłącza roboczego wody i energii elektrycznej - w tym koszty wykorzystanych mediów). 4) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność ich wykonania z Prawem Budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 5) Prace przy realizacji zamówienia będą prowadzone pod kierownictwem Kierownika Budowy Wykonawcy, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy. 5. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem przesłanym za pośrednictwem poczty lub złożonym w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. 6. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Dla wbudowanych materiałów Wykonawca obowiązany jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w prawie budowlanym, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215) oraz wymogom SIWZ. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie przez Wykonawcę w składanej ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych posiadających jednak parametry techniczne założone przez projektanta (w takim przypadku do oferty należy dołączyć informację o uwzględnieniu w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych wraz z kartami informacyjnymi (karty techniczne, certyfikaty, aprobaty, inne) wyrobu lub produktu wydanych przez producenta materiałów i urządzeń równoważnych). 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres co najmniej 6 lat (słownie: sześć lat), licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, za wyjątkiem gwarancji na urządzenia, na które obowiązują gwarancyjne fabryczne producentów. 3) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.) w zakresie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót tj, np. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy: osób kierujących budową, robotami, dostawców materiałów budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną