Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zbrosławice – etap II

Gmina Zbrosławice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Zbrosławice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska
 • Telefon/fax: tel. 032 2337012 , fax. 032 2337100
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbrosławice
  ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice, woj. śląskie
  tel. 032 2337012, fax. 032 2337100
  REGON: 27625838000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbroslawice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zbrosławice – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych do wytwarzania energii elektrycznej dla 7 budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie Gminy Zbrosławice. Energia elektryczna produkowana w elektrowni PV będzie wykorzystywana na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego poszczególnych budynków użyteczności publicznej. W tabeli wskazano obiekty użyteczności publicznej, lokalizację inwestycji oraz moc dobranej instalacji fotowoltaicznej. Dokładne parametry poszczególnych instalacji zawiera dokumentacja projektowa. Zakres prac przewiduje m.in. wykonanie: - przyłącza kablowego wewnętrznego; - tablic bezpiecznikowo – rozdzielczych; - wewnętrznych linii zasilających; - instalacji fotowoltaicznej; - zasilania urządzeń; - instalacji odgromowej; - połączenia wyrównawczego; - instalacji ochrony od przepięć; - ochrony przeciwporażeniowej – dodatkowej. - przeszkolenie co najmniej dwóch osób wskazanych przez użytkownika poszczególnego obiektu z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz przekazanie instrukcji obsługi w języku polskim (protokół z czynności); - montaż monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznych, udostępnienie wglądu Zamawiającemu i użytkownikowi obiektu. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektami budowlano-wykonawczymi poszczególnych instalacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (elementy te należy traktować jako podstawowe) oraz z dołączonymi przedmiarami robót Prace należy wykonywać zgodnie z wymaganiami SIWZ i załącznikami do niej, w tym projektami budowlano – wykonawczymi stanowiącymi załączniki nr 6 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został dokładnie określony w przedmiarach robót stanowiących załączniki nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wykonawca po wykonaniu instalacji zobowiązany jest przeprowadzić próby pomontażowe urządzeń i układów elektrycznych zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną