Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki

Gmina Duszniki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Duszniki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64-550 Duszniki, Sportowa
 • Telefon/fax: tel. 61 2919075, 2919400, , fax. 612 919 131
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Duszniki
  Sportowa 1
  64-550 Duszniki, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2919075, 2919400, , fax. 612 919 131
  REGON: 63125836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje Budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki i polega na budowie oświetlenia drogowego tradycyjnego z oprawami typu LED na terenie następujących miejscowości: 1) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ceradz Dolny, ul. Parkowa na terenie działek o nr ewid.: 188, 167 – 3 lampy: 1. Wybudowanie nowej wolnostojącej szafki oświetleniowej SO. Szafa SO zasilana będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P, 2. Projektowane linie kablowe oświetleniowe należy wykonać kablem NAYY-J 4x35mm2 i wyprowadzić z projektowanej szafki oświetleniowej SO, 3. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h=1,0 m i długości l= 0,5 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B100 dedykowanym do słupów aluminiowych (w przypadku niekorzystnych warunków posadowienia zastosować fundamenty typu B120), oprawy typu LED, 4. Przewiduje się montaż słupów oświetleniowych zaznaczonych na rys. E01 – l/1, l/2, II/1; 2) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ceradz Dolny, ul. Parkowa na terenie działek o nr ewid.: 188, 243/55 – 4 lampy: 1. Wybudowanie nowej wolnostojącej szafki oświetleniowej SO. Szafa SO zasilana będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, 2. Projektowane linie kablowe oświetleniowe należy wykonać kablem NAYY-J 4x35mm2 i wyprowadzić z projektowanej szafki oświetleniowej SO, 3. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h=1,18 m i długości l= 1,0 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B100 dedykowanym do słupów aluminiowych (w przypadku niekorzystnych warunków posadowienia zastosować fundamenty typu B120), oprawy typu LED, 4. Przewiduje się montaż słupów oświetleniowych zaznaczonych na rys. E01 – l/1, l/2, II/1, II/2; 3) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sędzinko, ul. Sportowa na terenie działek o nr ewid.: 277, 264, 278/2 – 3 lampy: 1. Projektowaną linię kablową oświetleniową należy wykonać kablem NAYY-J 4x35 mm2 i wyprowadzić z istniejącej szafki kablowej SO zlokalizowanej – patrz rys. nr E01. Nowa linia kablowa stanowi kontynuację istniejącego obwodu oświetleniowego, 2. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h=0,70 m i długości l= 1,0 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B120, oprawy typu LED, 3. Przewiduje się montaż słupów oświetleniowych zaznaczonych na rys. E01 – III/1, III/2, III/3; 4) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mieściska na terenie działki o nr ewid.: 127 – 3 lampy: 1. Wybudowanie nowej wolnostojącej szafki oświetleniowej SO. Szafa SO zasilana będzie z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, 2. Projektowaną linię kablową oświetleniową należy wykonać kablem NAYY-J 4x35mm2 i wyprowadzić z projektowanej szafki oświetleniowej SO, 3. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h=0,70 m i długości l= 1,0 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B120, oprawy typu LED, 4. Przewiduje się montaż słupów oświetleniowych zaznaczonych na rys. E01 – I/1, I/2, I/3; 5) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sękowo, ul. Lipowa na terenie działek o nr ewid.: 67, 255 – 3 lampy: 1. Wybudowanie nowej wolnostojącej szafki oświetleniowej SO. Szafa SO zasilana będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, 2. Projektowaną linię kablową oświetleniową należy wykonać kablem NAYY-J 4x35mm2 i wyprowadzić z projektowanej szafki oświetleniowej SO, 3. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h=1,18 m i długości l= 1,0 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B100 dedykowanym do słupów aluminiowych (w przypadku niekorzystnych warunków posadowienia zastosować fundamenty typu B120), oprawy typu LED, 4. Przewiduje się montaż słupów oświetleniowych zaznaczonych na rys. E01 – I/1, I/2, I/3; 6) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podrzewie, ul. Spacerowa na terenie działki o nr ewid.: 449/2 – 3 lampy: 1. Wybudowanie nowej wolnostojącej szafki oświetleniowej SO. Szafa SO zasilana będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, 2. Projektowaną linię kablową oświetleniową należy wykonać kablem NAYY-J 4x35mm2 i wyprowadzić z projektowanej szafki oświetleniowej SO, 3. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h=1,18 m i długości l= 0,5 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B100 dedykowanym do słupów aluminiowych (w przypadku niekorzystnych warunków posadowienia zastosować fundamenty typu B120), oprawy typu LED, 4. Przewiduje się montaż słupów oświetleniowych zaznaczonych na rys. E01 – I/1, I/2, I/3. 2. Szczegóły przedmiotu zamówienia w/w zadań określa dokumentacja wykonawcza oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, zapisy SIWZ, projekt umowy. 3. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, STWOiR, SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 4. Przewiduje się także, na zasadach określonych w umowie, możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w pkt. 1 i 2 niniejszego rozdziału SIWZ. Roboty takie w projekcie umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. 5. Zamawiający dopuszcza na zasadach określonych w umowie, wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych objętych oraz nieobjętych ofertą Wykonawcy, a których wykonanie stanie się konieczne w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, na skutek okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub wynikać będą z błędów jakie mogą wystąpić w dokumentacji przetargowej, a bez ich zlecenia i wykonania nie będzie możliwe prawidłowe wykonania zamówienia podstawowego, tzn. takie wykonanie zamówienia, które spełniać będzie wymagania funkcjonalne i użytkowe, zgodne z potrzebami Zamawiającego. 6. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4 i 5 powyżej zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, jak również, jeżeli okoliczności będą tego wymagały – projektanta. 7. Wszystkie nazwy własne materiałów, znaki towarowe użyte w SIWZ i które zostaną użyte w dokumentacji projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, udowodnienie równoważności w sytuacji, o której mowa w pkt. 7 powyżej następować będzie poprzez przedłożenie przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów opisujących parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające stwierdzić, że są one równoważne. 9. Do przedmiotu zamówienia należy doliczyć koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu materiałów z rozbiórki i opłat wysypiskowych, zagęszczenia gruntu, obsługi geodezyjnej, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowania i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu (zadanie 1, 2, 4 i 6 – droga gminna, zadanie 3 – droga gminna i powiatowa, zadanie 5 – droga wojewódzka), koszty związane z odbiorem wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę powinna obejmować wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały. 10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia, tj. kierowców, operatorów sprzętu, pracowników fizycznych przewidzianych do wykonywania czynności polegających na realizacji robót budowlanych przy budowie oświetlenia drogowego, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Wymagania dotyczące zatrudnienia oraz czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej, zostały określone w załączniku nr 12 do SIWZ- projekt umowy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na umowę o pracę. 11. Termin wykonania zamówienia: do 16 listopada 2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną