Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kobiernice wzdłuż ulicy Bielskiej - Gmina Porąbka

Gmina Porąbka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Porąbka
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-353 Porąbka, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 033 8272802, 8272815, 8272810 , fax. 338 272 802
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Porąbka
  ul. Krakowska 3
  43-353 Porąbka, woj. śląskie
  tel. 033 8272802, 8272815, 8272810, fax. 338 272 802
  REGON: 72182290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.porabka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kobiernice wzdłuż ulicy Bielskiej - Gmina Porąbka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kobiernice wzdłuż ulicy Bielskiej - Gmina Porąbka obejmujące: Budowę stanowisk słupowych; montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg; Budowę sieci oświetlenia ulicznego; zabudowę opraw oświetleniowych; wykonanie uziemienia linii napowietrznej; pomiary odbiorcze; dopuszczenie do prac przez RD; obsługę geodezyjną (w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą). Przy realizacji robót Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (jeżeli będzie miało miejsce powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia – Podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Pracy, wszystkich osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie czynności fizycznych polegających na budowie stanowisk słupowych, budowie sieci oświetlenia ulicznego (w tym mechaniczne i ręczne kopanie rowów dla kabli, ułożenie linii kablowej, zasypanie wykopu), zabudowie opraw oświetleniowych (w tym montaż wysięgników rurowych, wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku) oraz innych czynności fizycznych wyszczególnionych w przedmiarach robót stanowiących część dokumentacji technicznej - załącznik nr 6 do siwz; jeżeli wykonanie tych wszystkich czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232210-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną