Budowa parku na terenie byłego cmentarza ewangelickiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 73/6 i 72/1 z obrębu 02-03 przy ul. Polnej w Radzyminie

Gmina Radzymin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Radzymin
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-250 Radzymin, pl. T. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 22 667 67 67, , fax. 22 667 68 99
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radzymin
  pl. T. Kościuszki 2
  05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
  tel. 22 667 67 67, , fax. 22 667 68 99
  REGON: 13269700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzymin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parku na terenie byłego cmentarza ewangelickiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 73/6 i 72/1 z obrębu 02-03 przy ul. Polnej w Radzyminie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa parku na terenie byłego cmentarza ewangelickiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 73/6 i 72/1 z obrębu 02-03 przy ul. Polnej w Radzyminie. Zamówienie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych z projektu: „Poprawa jakości środowiska miejskiego” w ramach działania 2.5 POIiŚ 2014-2020. Szczegółowy zakres robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia zawiera dokumentacja techniczna załączona do SIWZ. Przedmiar robót stanowi dokument poglądowy i pomocniczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną