„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa – uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów”

Gmina Białaczów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Białaczów
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 26-307 Białaczów, ul. Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 447 581 414 , fax. 447 581 414
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białaczów
  ul. Piotrkowska 12
  26-307 Białaczów, woj. łódzkie
  tel. 447 581 414, fax. 447 581 414
  REGON: 59064782000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialaczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa – uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa – uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów” . 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania. 3. Zadanie nr 1- Zakres zamówienia obejmuje: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa – uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów. 4. Zadanie nr 2- Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Zakrzów i Białaczów w gminie Białaczów w systemie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach, programie funkcjonalno – użytkowym oraz SIWZ. 6. Zamawiający zaleca, przed dokonaniem wyceny oferty, odbycie wizji lokalnej w terenie, którego prace wykonawcze mają dotyczyć. Dokonanie wizji lokalnej może stanowić dla wykonawcy istotną wskazówkę, umożliwiającą realne skalkulowanie ceny oferty w sposób rzetelny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną