Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu

Gmina Zbrosławice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Zbrosławice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska
 • Telefon/fax: tel. 032 2337012 , fax. 032 2337100
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbrosławice
  ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice, woj. śląskie
  tel. 032 2337012, fax. 032 2337100
  REGON: 27625838000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbroslawice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie zbiornika retencyjnego w Kamieńcu po przez przebudowę rowu melioracyjnego R-D1 w km 0+106 – 0+115. W ramach zadania wykonany zostanie przepust DN400 o długości 9 mb wraz z przyczółkiem dokowym z kratą stalową. Przepust nie będzie posiadał zamknięcia dzięki czemu zostanie zapewniony stały odpływ wody. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujące roboty: a) Karczowanie krzaków i starej roślinności z oczyszczeniem terenu; b) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej; c) Wykonanie wykopów pod rów i przepust; d) Montaż rurociągu DN400 długości 9 mb; e) Wykonanie przyczółku dokowego; f) Formowanie grobli ziemnej; g) Wykonanie ubezpieczeń grobli ziemnej wraz z przelewem burzowym; h) Humusowanie i obsiew trawą. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą, a roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną (Załączniki nr 6, 7 i 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną