Dostawa 2759 ton materiałów kamiennych: kliniec sortowany 4 – 31,5 mm i 1030 m3 żużla paleniskowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

Gmina Nowa Sarzyna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Nowa Sarzyna
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 172 413 177 , fax. 172 413 111
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Sarzyna
  ul. Mikołaja Kopernika 1
  37-310 Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie
  tel. 172 413 177, fax. 172 413 111
  REGON: 52965700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowasarzyna.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2759 ton materiałów kamiennych: kliniec sortowany 4 – 31,5 mm i 1030 m3 żużla paleniskowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2759 ton materiałów kamiennych: kliniec sortowany 4 – 31,5 mm i 1030 m3 żużla paleniskowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej: 2.1. Część 1 zamówienia – „Dostawa 2759 ton materiałów kamiennych: kliniec sortowany 4 – 31,5 mm. z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna” Zamówienie obejmuje: 1) dostawę (zakup, załadunek, transport, wbudowanie z samochodu) materiałów kamiennych z wyłączeniem zawierających zanieczyszczenia organiczne, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 2) przedmiot zamówienia ma być dostarczony do miejscowości Nowa Sarzyna i wszystkich sołectw Gminy Nowa Sarzyna, 3) zamówienie obejmuje dostawę materiałów kamiennych w ilości 2759 ton, samochodami o ładowności do 15 m3, samowyładowczymi do tyłu, grubość warstwy materiałów kamiennych po wyładunku do 10 cm, 4) w szczególnych przypadkach (maksymalnie do 40% wartości zamówienia) takich jak: wąska droga, nisko położona trakcja sieci energetycznej i telefonicznej napowietrznej wykonawca jest zobowiązany do użycia sprzętu mechanicznego w celu rozplantowania przedmiotu dostawy, 5) zamawiający będzie zgłaszał wykonawcy zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia sukcesywnie, podając jego szczegółową lokalizacje i zakres pracy, 6) przedmiot zamówienia będzie dostarczony przez wykonawcę sukcesywnie wg zgłoszeń zamawiającego, w terminie do pięciu dni od otrzymania telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia. 2.2. Część 2 zamówienia – „Dostawa 1030 m3 żużla paleniskowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna” Zamówienie obejmuje: 1) dostawę (zakup, załadunek, transport, wbudowanie z samochodu) żużla paleniskowego z wyłączeniem zawierających zanieczyszczenia organiczne, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 2) przedmiot zamówienia ma być dostarczony do wszystkich sołectw Gminy Nowa Sarzyna, 3) zamówienie obejmuje dostawę 1030 m3 żużla paleniskowego, samochodami o ładowności do 15 m3, samowyładowczymi do tyłu, grubość warstwy żużla paleniskowego po wyładunku do 10 cm, 4) w szczególnych przypadkach (maksymalnie do 40% wartości zamówienia) takich jak: wąska droga, nisko położona trakcja sieci energetycznej i telefonicznej napowietrznej wykonawca jest zobowiązany do użycia sprzętu mechanicznego w celu rozplantowania przedmiotu dostawy, 5) zamawiający będzie zgłaszał wykonawcy zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia sukcesywnie, podając jego szczegółową lokalizacje i zakres pracy, 6) przedmiot zamówienia będzie dostarczony przez wykonawcę sukcesywnie wg zgłoszeń zamawiającego, w terminie do pięciu dni od otrzymania telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia. 3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): W zakresie części 1 zamówienia: 14212300-3 Kamień pokruszony lub rozłupany 60100000–9 Usługi w zakresie transportu drogowego W zakresie części 2 zamówienia: 14630000-6 Żużel, popioły, odpady żelaza i złom 60100000–9 Usługi w zakresie transportu drogowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212300-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną