Dostawa zestawów edukacyjnych stanowiących nagrody w informatycznych zawodach regionalnych w ramach realizacji projektu CMI

Politechnika Łódzka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 631 28 86
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka
  Żeromskiego 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 631 28 86
  REGON: 000001583
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów edukacyjnych stanowiących nagrody w informatycznych zawodach regionalnych w ramach realizacji projektu CMI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów edukacyjnych stanowiących nagrody w informatycznych zawodach. Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00), w ramach działania „Innowacyjne działania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną