Dostawa artykułów biurowych II

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska
 • Telefon/fax: tel. 261 533 509 , fax. 261 533 509
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  ul. Połczyńska 32
  78-301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 533 509, fax. 261 533 509
  REGON: 33102935500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21blt.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na części, odpowiadające zakresem zadaniom wskazanym poniżej: Zadanie nr 1 – papier - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Zadanie nr 2 - akcesoria biurowe - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Zadanie nr 3 – tablice korkowe i magnetyczne - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w stosunku do przedmiotu zamówienia, opisanego w załączniku nr 5 do SIWZ. Zaoferowany produkt równoważny musi spełniać wymagania zamawiającego, odnośnie parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje produkty równoważne, zobowiązany jest do wypełnienia „Karty produktów równoważnych” – załącznik nr 6 do SIWZ, i dołączenia do oferty kart katalogowych lub opisów produktów wystawionych przez producentów, z których jednoznacznie będzie wynikać, że produkt równoważny posiada cechy wskazane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Uwaga! Karta produktów równoważnych i karty katalogowe/opisy stanowią część oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Oferta wykonawcy, który zaoferował produkty równoważne, a nie dołączył kart katalogowych/opisów zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. W przypadku gdy wykonawca nie dołączy do oferty karty produktów równoważnych, zamawiający uzna że wykonawca oferuje produkty marki i producenta wskazane w opisie. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają dokumenty pn. „Projekt umowy” stanowiąc załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną