Dostawa kruszywa łamanego kamiennego (sortowanego) o frakcji 4-31,5 mm wraz z rozmieszczeniem

Gmina Warka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Warka
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-660 Warka, Plac St. Czarnieckiego
 • Telefon/fax: tel. 048 665 12 00 , fax. 048 665 12 25
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Warka
  Plac St. Czarnieckiego 1
  05-660 Warka, woj. mazowieckie
  tel. 048 665 12 00, fax. 048 665 12 25
  REGON: 52662400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa łamanego kamiennego (sortowanego) o frakcji 4-31,5 mm wraz z rozmieszczeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa łamanego kamiennego (sortowanego) o frakcji 4÷31,5 mm wraz z rozmieszczeniem na drogi i tereny należące do Gminy Warka znajdujące się na terenie gminy Warka w miejsca wskazane przez Zamawiającego w ilości co najmniej 3 000 ton. Dostarczone kruszywa muszą być zgodne z normą PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” oraz PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Zamówienie obejmuje: 1) Dostarczenie i rozmieszczenie kruszywa na drogi i place na terenie gminy Warka wskazane przez Zamawiającego. 2) Koszt zakupu, załadunku, transportu i rozładunku. 3) Rozmieszczenie we wskazanych miejscach w ilości sumarycznej do 70% faktycznej ilości dostaw poprzez: 3.1. Przygotowanie podłoża pod rozmieszczenie materiału poprzez profilowanie podłoża równiarką wraz z zagęszczeniem walcem ogumionym. 3.2. Rozładunek dostarczonego kruszywa na wskazanych drogach (przy użyciu układarki do kruszywa lub równiarki), a następnie zagęszczenie mechaniczne (walec stalowy) na całej szerokości odcinka drogi. Wykonawca dostarczone kruszywo zobowiązany jest rozładować w miejsce wskazane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby rozładunek kruszywa odbywał się w sposób kontrolowany polegający na rozłożeniu na szerokości drogi warstwą grubości około 10 cm. Dopuszczalna grubość warstwy kruszywa nie powinna przekraczać 15 cm. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut itp.). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego kruszywa. W przypadku dowozu kruszywa niespełniającego określonych norm (frakcji) oraz zawierających elementy szkodliwe i niebezpieczne Wykonawca na własny koszt usunie wysypane kruszywo z drogi w terminie wskazanym przez Zamawiającego i dostarczy na własny koszt kruszywo spełniające warunki określone w SIWZ. Kruszywo powinno spełniać obowiązujące normy i posiadać odpowiedni atest. Zamawiający może żądać, aby w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokument potwierdzający dopuszczenie kruszywa do stosowania, np. certyfikat (certyfikaty) z badań jakościowych na dostarczane kruszywo lub deklarację zgodności z normą. Dla dostaw kruszywa konieczne będzie każdorazowe dostarczanie aktualnego dokumentu WZ dla którego Wykonawca dostarczył certyfikat z badań jakościowych bądź deklarację zgodności. Dostawa materiału w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek w godzinach 8.30-16.30, od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Dostawy mogą być realizowane w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywnych opadów deszczu) Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania. Wykonawca dostosuje tonaż środków transportowych do warunków terenowych, możliwości przejazdu oraz ograniczeń tonażowych dla każdej z kategorii dróg. Przy doborze środka transportowego Wykonawca winien uwzględnić konieczność rozładunku przywiezionego materiału. Samochody muszą być wyposażone w plandeki w celu zapewnienia nierozsypywania się materiałów podczas transportu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia każdorazowo ważenia dostarczonego materiału. Ważenie materiału będzie się odbywać w Warce przy ul. Fabrycznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia do 6 (sześciu) sztuk badań laboratoryjnych dostarczonych materiałów na koszt Wykonawcy w przypadku podejrzenia, iż dostarczony materiał nie spełnia warunków określonych normą PN-EN dla kruszyw. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać informacje administratora sieci wod-kan o lokalizacji studni, zaworów, zasuw itp., a w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót drogowych, ponoszenia kosztów ich naprawy. Za dostarczone kruszywo niespełniające wymagań normy Wykonawca nie ma prawa żądać zapłaty i zobowiązany jest dostarczyć właściwy materiał w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Uwaga: Przewidziane ilości kruszywa posłużą jedynie do obliczenia ceny oferty. Do umowy zostanie zapisana ilość kruszywa wynikająca z ilorazu ilości środków jakie zamawiający będzie mógł przeznaczyć na realizację zadania i oferowanej ceny jednostkowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną