Dostawa materiałów filtracyjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Badawczego.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska
 • Telefon/fax: tel. 22 369 2542, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 369 2542, , fax. -
  REGON: 86159300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów filtracyjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Badawczego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów filtracyjnych dla Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24960000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną