dostawa oprogramowania Microsoft

Kancelaria Senatu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kancelaria Senatu
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-902 Warszawa, Wiejska
 • Telefon/fax: tel. +48226949035 , fax. +48226949213
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Senatu
  Wiejska 6/8
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226949035, fax. +48226949213
  REGON: 00139380011000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.senat.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kancelaria Senatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa oprogramowania Microsoft
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania Microsoft w ramach umowy Select Plus 6167201 lub równoważnego. 1.2. Dopuszcza się zaoferowanie oprogramowania równoważnego (tzn. odnoszącego się do tych samych produktów i dających te same efekty poprawek, unowocześnień itp., działającego w tych samych co wymieniony produkt środowiskach programowych i administracyjnych, generującego i akceptującego identyczne dane-kody, posiadającego co najmniej takie same własności funkcjonalne). 1.3. Zamawiający nie będzie uznawał oprogramowania o formie sprzedaży Open, Open Value, Open Value Subscription za równoważne z oprogramowaniem Microsoft w ramach umowy Select Plus. 1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48821000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną