Dostawa pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo

Gmina Darłowo ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Darłowo
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 76-150 Darłowo, ul. J.H.Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 94 344 63 01 , fax. 94 344 63 09
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Darłowo
  ul. J.H.Dąbrowskiego 4
  76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 344 63 01, fax. 94 344 63 09
  REGON: 33092091400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo”. 2. Kody CPV: 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci 3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o poj. 240 litrów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo w ilości 4200 szt., po 2100 szt. na odpady komunalne o frakcji „Metale i tworzywa sztuczne” oraz „Szkło”. 4. Przedmiot zamówienia w swym zakresie obejmuje również rozładunek oraz usytuowanie pojemników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj.: siedziba GZUP Sp. z o.o., Krupy 72, 76-150 Darłowo. Możliwy termin dostawy – w dni robocze w godzinach 700 – 1500. Koszty transportu do zamawiającego oraz rozładunku ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego z przynajmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy/dostaw. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. 6. W przypadku wskazania w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia; pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia, oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itp.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych. 7. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne i certyfikaty. 8. Zamawiający przewiduje zamontowanie chipów do monitoringu pojemników stanowiących przedmiot zamówienia. Miejsce montażu na pojemniku zostanie uzgodnione z Wykonawcą. Powyższa czynność nie może powodować utraty gwarancji oraz rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną