Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli dla Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o."

Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-470 Siewierz, ul. Zbigniewa Oleśnickiego
 • Telefon/fax: tel. 326 741 142 , fax. 326 741 471
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.
  ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 326 741 142, fax. 326 741 471
  REGON: 27627117900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-siewierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z o.o. jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli dla Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia ) (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli dla Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. z podziałem na trzy odrębne części: Część 1: Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu, Część 2: Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu, Część 3: Dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Część 1: 1 Zamawiający będzie dokonywał zamówień leków w formie zamówień planowanych i tzw. zamówień na „cito”. Dostawy planowe powinny być realizowane przez Wykonawcę w ciągu trzech dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego, natomiast dostawy na „cito” maksymalnie do 24 godz. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu fakturę w dwóch egzemplarzach nie później niż w terminie 3 dni od daty dostawy, a także obraz faktury w formie elektronicznej (poczta elektroniczna: dzialfarmacji@szpital-siewierz.pl) w formacie tekstowym „KAMSOFT”, „DATAFARM” lub „MALICKI” oraz w formacie XML „OSOZ-EDI KAMSOFT”. 1.3. Wszystkie oferowane produkty, w zakresie Zadania 1-go, muszą posiadać wymagane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne właściwe pozwolenie, na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, na podstawie wpisu do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych. 1.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. W ramach pakietów należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Brak jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na określony pakiet. 1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania ilości i asortymentu zamawianych leków określonego w załączniku nr 1 do faktycznych potrzeb, w zależności od liczby pacjentów i możliwości finansowych Zamawiającego. Wartość realizowanego zamówienia rocznego nie może jednak przekroczyć kwoty określonej w umowie do zapłaty za dany pakiet. 1.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – synonimów danej pozycji opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 1 do SIWZ, pod warunkiem zagwarantowania tych samych właściwości leku oraz dawki. 1.7. W ofercie należy podać nazwy handlowe leków. 1.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności gramaturze) – zapotrzebowanie na dany lek powinno być wówczas odpowiednio przeliczone. Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę. 1.9. W przypadku wycofania z rynku niektórych leków mogą ukazać się nowe, zamienne pozycje leków, dlatego Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnego wycofania niektórych pozycji i wprowadzenia nowych. 1.10. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. Część 2: Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu przez okres 12-tu miesięcy w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zadanie nr 2/pakiet nr 1 – Linia naczyniowa Zadanie nr 2/pakiet nr 2 - Opatrunki Zadanie nr 2/pakiet nr 3 – Cewniki + Zestawy Zadanie nr 2/pakiet nr 4 – Różne Zadanie nr 2/pakiet nr 5 – System podciśnieniowy Zadanie nr 2/pakiet nr 6 – Rękawice diagnostyczne Zadanie nr 2/pakiet nr 7 – Błony RTG 2.1. Wszystkie oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać wymagane przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107 poz.679) właściwe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. 2.2 Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2.2.3 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu fakturę w dwóch egzemplarzach nie później niż w terminie 3 dni od daty dostawy, a także obraz faktury w formie elektronicznej (poczta elektroniczna: dzialfarmacji@szpital-siewierz.pl) w formacie tekstowym „KAMSOFT”, „DATAFARM” lub „MALICKI” oraz w formacie XML „OSOZ-EDI KAMSOFT”. 2.2.4 Zamawiający będzie dokonywał zamówień w formie zamówień planowanych. Dostawy winny być realizowane przez Wykonawcę w ciągu trzech dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 2.2.5 W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych między poszczególnymi pozycjami asortymentu w granicach wartości zawartej umowy. 2.2.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców. 2.7. Wymagania stawiane wykonawcy: 2.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2.9. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 2.10. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 2.11. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 2.12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 2.13. Wymagania organizacyjne Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawy drogą elektroniczną. 2.14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu fakturę w dwóch egzemplarzach nie później niż w terminie 3 dni od daty dostawy, a także obraz faktury w formie elektronicznej (poczta elektroniczna: dzialfarmacji@szpital-siewierz.pl) w formacie tekstowym „KAMSOFT”, „DATAFARM” lub „MALICKI” oraz w formacie XML „OSOZ-EDI KAMSOFT”. 2.15.Wymagania dot. gwarancji Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Część 3: Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu przez okres 24 miesięcy w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 3 do SIWZ. Zadanie nr 3/pakiet nr 1 – Gazy lecznicze Zadanie nr 3/pakiet nr 2 – Dzierżawa butli 3.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3.2 Wszystkie oferowane produkty, w zakresie Zadania 3-go, muszą posiadać wymagane aktualnymi przepisami pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, w zależności od klasyfikacji danego gazu. 3.3 Zamawiający będzie dokonywał zamówień w formie zamówień planowanych. Dostawy winny być realizowane przez Wykonawcę w ciągu trzech dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 3.4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych między poszczególnymi pozycjami asortymentu w granicach wartości zawartej umowy. 3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu. 3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 3.7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 3.9. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców. 3.11. Wymagania stawiane wykonawcy: 3.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 3.13. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3.14. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 3.15. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 3.16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3.17.. Wymagania organizacyjne: Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawy towaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. 3.19. Wymagania dot. gwarancji Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną