DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DO DWÓCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-010 Luborzyca, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 123 871 410, , fax. 123 871 410
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
  Jagiellońska 7
  32-010 Luborzyca, woj. małopolskie
  tel. 123 871 410, , fax. 123 871 410
  REGON: 53771100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DO DWÓCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego do dwóch placówek oświatowych, tj. Szkoły Podstawowej w Łuczycach oraz Szkoły Podstawowej w Goszycach. Budynki w których mieszczą się niniejsze placówki zostały rozbudowane o nowe pomieszczenia szkolne oraz sale gimnastyczną. Przedmiot zamówienia obejmuje głównie dostawę wyposażenia meblowego wraz z dodatkowym asortymentem, tj. w szczególności obejmującym: rolety na okna, tabliczki na drzwi, tablice korkowe, dywaniki, itp. asortyment. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowo dostawę wraz z montażem wyposażenia oraz dodatkowego asortymentu objętego przedmiotowym postępowaniem przetargowym. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części przedmiotu zamówienia, tj. I cz. przedmiotu zamówienia realizowana jest pn: Dostawa wyposażenia meblowego do Szkoły Podstawowej w Łuczycach oraz II cz. przedmiotu zamówienia realizowana jest pn: Dostawa wyposażenia meblowego do Szkoły Podstawowej w Goszycach. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, a także poniższe zapisy niniejszego ogłoszenia w zakresie realizowanych poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną