DOSTAWA ZESTAWU POMIAROWEGO DGPS

Instytut Transportu Samochodowego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Transportu Samochodowego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-301 Warszawa, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. +48224385400, , fax. +48224385401
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Transportu Samochodowego
  Jagiellońska 80
  03-301 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48224385400, , fax. +48224385401
  REGON: 00012769200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.its.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ZESTAWU POMIAROWEGO DGPS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu pomiarowego składającego się z następujących elementów: 1) układu DGPS wraz z rejestracją i archiwizacją wyników na nośnikach zewnętrznych (PC (komputer przenośny) + opcjonalnie na karcie pamięci); 2) 2 anten GPS z urządzeniem mocującym; 3) 2 zewnętrznych modułów pomiarowych (przyspieszeń i prędkości kątowych w 3 kierunkach); 4) 1 przetwornika sygnałów analogowych na cyfrowe min (8 kanałów); 5) kompletu kabli; 6) oprogramowania; 2. Każde urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego przez jego producenta kanału dystrybucji. 3. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i być wyprodukowane nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed ich dostarczeniem Zamawiającemu. 4. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta oferowanych urządzeń. 5. Do zamawianych urządzeń musi być dodana odpowiednia liczba kabli zasilających i połączeniowych. 6. Wraz ze sprzętem musi być dostarczone odpowiednie oprogramowanie systemowe, które musi posiadać minimum 12 - miesięczne wsparcie techniczne producenta lub dostawcy. 7. Wymagana jest dostawa i uruchomienie zestawu dostarczonych urządzeń w celach sprawdzenia zgodności z przedmiotem zamówienia. 8. Wymagane jest przeprowadzenie dwudniowego szkolenia nie później niż w terminie realizacji zamówienia dla 5-10 osób (2 dni) w Instytucie Transportu Samochodowego z obsługi programu w warunkach stacjonarnych i drogowych (dynamicznych) w zakresie obróbki danych, konfiguracji urządzenia do podłączenia zewnętrznych czujników pomiarowych (cyfrowych lub analogowych), definiowania na podstawie zewnętrznych czujników pomiarowych momentu wyzwalania początku i zakończenia pomiaru na podstawie zdefiniowanej wartości dowolnych rejestrowanych sygnałów pomiarowych, generowania raportów z badań, obsługi kanałów matematycznych oraz akwizycji danych w tym np. eksport do Excel. 9. Wymagane jest zapewnienie gwarancji dla wszystkich elementów zestawu pomiarowego wraz z oprogramowaniem przez okres 12 miesięcy od daty odbioru. 10. Wymagane jest wzorcowanie toru pomiarowego prędkości w zakresie min. 0-200km/h w min. 10 punktach pomiarowych w akredytowanym laboratorium wzorcującym lub Głównym Urzędzie Miar zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025. 11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną