Dostawy owoców i warzyw na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska
 • Telefon/fax: tel. 22 694 61 18 , fax. 22 694 61 21
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
  ul. Powsińska 69/71
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 694 61 18, fax. 22 694 61 21
  REGON: 12261725000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy owoców i warzyw na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców i warzyw na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy oraz Formularzach asortymentowo-cenowych (załącznik 2A i 2B do SIWZ), stanowiących załączniki do Formularza oferty, przy czym ilości określone w Formularzach asortymentowo-cenowych mają charakter wyłącznie szacunkowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dostawy bądź części dostawy w każdej pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być pomniejszony do 50% (tj. zrealizowany w 50%) ogólnej wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez konieczności sporządzania aneksu, zamówienia większych lub mniejszych ilości przedmiotu dostawy niż wymienione w Formularzach asortymentowo-ilościowych, pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy. 5. Jakość oferowanych przez Wykonawcę produktów winna być najwyższa, oferowane owoce, warzywa muszą być : całe, zdrowe, czyste, wolne od chorób i szkodników, o odpowiednim stopniu dojrzałości, klasy „Ekstra”. Dostawy każdorazowo będą sprawdzane pod kątem wyżej opisanej jakości. W przypadku zakwestionowania partii towaru Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zwrotu całej partii i zrealizowania dostawy zastępczej u innego Wykonawcy (na koszt wybranego Wykonawcy). 6. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę produkty winny spełniać wymagania przepisów prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności: - Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252); - Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03220000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną