Dostawy różnych artykułów spożywczych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska
 • Telefon/fax: tel. 22 694 61 18 , fax. 22 694 61 21
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
  ul. Powsińska 69/71
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 694 61 18, fax. 22 694 61 21
  REGON: 12261725000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy różnych artykułów spożywczych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych do obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dostawy bądź części dostawy w każdej pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być pomniejszony do 30% (tj. zrealizowany nie mniej niż w 70%) ogólnej wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. 4. Ilość artykułów określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularzu asortymentowo-cenowymi, są ilościami szacunkowymi, które Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania umowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu artykułów w liczbie wskazanej w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część formularza oferty. 5. Jakość oferowanych przez Wykonawcę produktów winna być najwyższa i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, który w Załączniku nr 3 do SIWZ przywołał nazwy handlowe niektórych produktów odnosząc się do ich wysokiej jakości, tym oczekując zaoferowania produktów z porównywalnym składem (procentowaną zawartością składników), dopuszczając jednocześnie zaoferowania produktów równoważnych, mając na uwadze powyższe wskazania. 6. Ilekroć w treści SIWZ, w tym, w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w Załączniku nr 3 - Formularzu asortymentowo - cenowym, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. 7. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie takie, które mają cechy techniczne, jakościowe lub funkcjonalne i użytkowe takie jak te, które zawiera opis przedmiotu zamówienia lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 8. Produkt równoważny winien posiadać wartości odżywcze i skład odpowiadające lub lepsze od wartości odżywczych i składu, wskazanych produktów, zawartych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularzu asortymentowo - cenowym. 9. Wykonawca w Załączniku nr 3 do SIWZ – Formularzu asortymentowo - cenowym, w przypadku gdy oferuje produkt równoważny – wpisze równoważny i nazwę producenta, nazwę i symbol/nr katalogowy oferowanego produktu. Oznaczenie musi wskazywać tylko na jeden produkt. 10. Wykonawca w przypadku oferowania równoważnych zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą karty (charakterystyki) oferowanych produktów wystawione przez producenta, które zawierać będą opisy produktów. 11. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę produkty winny spełniać wymagania przepisów prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności: - Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252); - Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną