DOSTOSOWANIE OBIEKTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI „AGAT" W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. CERVI 14 - DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY P.POŻ. W ZAKRESIE ETAPU I: - WYDZIELENIA STREF POŻAROWYCH W OBIEKCIE; - MONTAŻU SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK ; - INSTALACJI OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, AWARYJNEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 58-560 Jelenia Góra, Cervi
 • Telefon/fax: tel. 75 7552064 w.4026, , fax. 757 551 093
 • Data zamieszczenia: 2019-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze
  Cervi 14
  58-560 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7552064 w.4026, , fax. 757 551 093
  REGON: 23008105500029
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanatorium-agat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTOSOWANIE OBIEKTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI „AGAT" W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. CERVI 14 - DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY P.POŻ. W ZAKRESIE ETAPU I: - WYDZIELENIA STREF POŻAROWYCH W OBIEKCIE; - MONTAŻU SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK ; - INSTALACJI OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, AWARYJNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ochrony p. pożarowych. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W 2019 r. z realizacji wyłączono wykonanie instalacji hydrantowej, DSO i wymianę zewnętrznej stalowej witryny na PCV. Stan istniejący: ( wg opisu w PB) „Budynek główny Sanatorium Uzdrowiskowego MSW „Agat” zlokalizowany jest przy ul. Cervi 14 w Jeleniej Górze – Cieplicach. Budynek sześciokondygnacyjny, o rozczłonkowanej bryle – dwie proste bryły zespolone na kształt lekko rozwartej litery „L”, w zabudowie wolnostojącej z przylegającym do niego trzykondygnacyjnym pawilonem gastronomiczno – zabiegowym. Przyziemie budynku obejmuje pomieszczenia techniczno- gospodarcze, magazynowe, garaże, itp. W parterze znajdują się pomieszczenia administracyjne, sale gimnastyczne oraz pokoje hotelowe. Pozostałe kondygnacje obejmują pokoje hotelowe oraz gabinety lekarskie i gabinety masażu. W poziomie dachu, w dwóch węzłach – przy głównej klatce schodowej w części środkowej budynku oraz przy klatce schodowej w skrzydle północnym, znajdują się pomieszczenia techniczne. Budynek posiada układ korytarzowy z główną komunikacją pionową, poprzez klatkę schodową i dwa dźwigi osobowe w części środkowej obiektu oraz dwie klatki schodowe ewakuacyjne, jedną na skraju skrzydła północnego, drugą na skraju skrzydła południowego. Konstrukcja nośna budynku w technologii wielkoblokowej. Ściany nośne w układzie poprzecznym, w rozstawie co 3,30 m. Fragmenty budynku, tj. klatki schodowe, szyby dźwigu, większe fragmenty parteru, wykonane w technologii tradycyjnej. Stropy z płyt prefabrykowanych i DZ 3.Ściany działowe oraz ścianki stanowiące obudowę bloków i pustaków wentylacyjnych z cegły dziurawki gr. 6 cm, otynkowane dwustronnie tynkiem gr. 2 cm. Ściany działowe z cegły dziurawki grubości 12 cm. Ściany osłonowe i ocieplenie konstrukcji z bloczków gazobetonowych. Ściany działowe w pomieszczeniach 345 i 450 z płyt GK o grubości ok. 8 cm. Stropodach z płyty żelbetowej. Schody wewnętrzne płytowe żelbetowe. Zestawienie powierzchni: powierzchnia zabudowy – ok. 1 260 m2 powierzchnia użytkowa /wewnętrzna/ – 7 369,12 m2 kubatura – ok. 317 000 m3 wysokość budynku – 22 m ilość kondygnacji (przyziemie, parter, I, II, II, IV piętro) – 6 przyziemie – 1 246,25 m2 parter – 1 252,55 m2 I piętro – 1 214,90 m2 II piętro – 1 218,93 m2 III piętro – 1 220,77 m2 IV piętro – 1 215,72 m2 ŁĄCZNIE: 7 369,12 m2 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy, - wydzielenie skrajnych klatek schodowych (K2 i K3) drzwiami w klasie EIS 60 (przyziemie) i EIS 30 (pozostałe kondygnacje) wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych, - demontaż istniejących witryn centralnej klatki schodowej (K1), - wydzielenie klatki schodowej centralnej (K1) ściankami przeszklonymi w kl. EIS 60 z drzwiami w klasie EIS 30 wraz z wymurowaniem ścianek działowych, - montaż witryn przeszklonych w kl. EI 120 z drzwiami w klasie EIS 60, wydzielających budynek główny od pawilonu gastronomiczno – zabiegowego ( W3 i W4), - montaż stolarki dymoszczelnej, - wykonanie nowych otworów okiennych wraz z nadprożami, - montaż okien oddymiających i napowietrzających, - wykonanie obudowy istniejących ścian działowych z płyt GKF (klatka K1), - wykonanie instalacji wew. – oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego i SAP - prace tynkarskie, malarskie i wykończeniowe – wewnątrz budynku, - uporządkowaniem terenu. Przyjęte rozwiązania projektowe zawarte są w Projekcie budowlanym. UWAGA: Do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi istniejących podłóg i posadzek na ciągach komunikacyjnych, z których Wykonawca będzie korzystał w czasie prowadzenia robót budowlanych. Prace prowadzone będą na terenie budynku Sanatorium na czynnym obiekcie. Na czas prowadzenia prac odpowiednie fragmenty budynku będą wyłączone z działalności, jaką na co dzień prowadzi Sanatorium. W trakcie wykonywania przedsięwzięcia budowlanego nie przewiduje się utrudnień, które mogłyby mieć wpływ na prowadzenie robót. Czas prowadzenia prac szczególnie uciążliwych (kucie, wiercenie, itp.) należy każdorazowo ustalać z Zamawiającym. Teren robót należy wygrodzić i oznaczyć strefy niebezpieczne, ponadto oddzielić odpowiednimi kurtynami antypyłowymi od pozostałej części obiektu. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne, dla całego przedmiotu zamówienia - minimum 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215110-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną