Dzierżawa wraz z usługą serwisu 17 szt. laserowych urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono oraz serwis 1 szt. laserowego urządzenia wielofunkcyjnego kolor A3

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-107 Kraków, pl. Na Stawach
 • Telefon/fax: tel. +48124227110 , fax. +48124229785
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  pl. Na Stawach 1
  30-107 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48124227110, fax. +48124229785
  REGON: 35711407500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa wraz z usługą serwisu 17 szt. laserowych urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono oraz serwis 1 szt. laserowego urządzenia wielofunkcyjnego kolor A3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi drukowania, w których skład wchodzi: a) usługa serwisowa z dzierżawą 17 sztuk laserowych urządzeń wielofunkcyjnych mono A4 b) usługa serwisowa 1 sztuki laserowego urządzenia wielofunkcyjnego kolor A3 Canon iR-ADV C3520 2. Wzór umowy oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej: „OPZ”) są odpowiednio załącznikiem nr 1 oraz 2 do SIWZ oraz stanowią integralną część SIWZ. 3. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: zdjęcia, nazwy znaków towarowych, patenty lub pochodzenie należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem funkcji i konstrukcji. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy. 6. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej, 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub zawierające świadczenie niespełniające minimalnych wymogów określonych przez Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 30.06.2023r. lub do czasu wykorzystania środków, o których mowa w §8 ust. 1 Wzoru umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 9. Zamawiający w postępowaniu przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy (tzw. „procedura odwrócona”), tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została ocena jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72514100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną