Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Porąbka w zakresie części 2 i 3 - Gmina Porąbka w sezonie zimowym 2020/2021

Gmina Porąbka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Porąbka
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-353 Porąbka, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 033 8272802, 8272815, 8272810 , fax. 338 272 802
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Porąbka
  ul. Krakowska 3
  43-353 Porąbka, woj. śląskie
  tel. 033 8272802, 8272815, 8272810, fax. 338 272 802
  REGON: 72182290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.porabka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Porąbka w zakresie części 2 i 3 - Gmina Porąbka w sezonie zimowym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawców usług w zakresie kompleksowego zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Porąbka - gmina Porąbka w sezonie zimowym 2020/2021, z podziałem na dwie części: 1) Część 2 – Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwo Porąbka przysiółek Kozubnik w sezonie zimowym 2020/2021, 2) Część 3 – Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Porąbka przysiółek Wielka Puszcza w sezonie zimowym 2020/2021, Przedmiotem zamówienia, w zakresie każdej z części zamówienia, jest usługa polegająca na kompleksowym zimowym utrzymaniu dróg gminnych (zwanym w dalszej części dokumentacji w skrócie „ZUD”) na terenie poszczególnych sołectw gminy Porąbka, przez którą należy rozumieć: a) likwidację skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych: opady śniegu, marznący deszcz, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury itp.; b) utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy; c) posiadanie dostępu do materiałów uszorstniających i soli; d) pełnienie dyżurów oraz prowadzenie dokumentacji ZUD zawierającej: dziennik dyżurów określający przebieg dyżuru, stan dróg, interwencje, itp. oraz dziennik pracy sprzętu wraz z zakresem wykonanych prac; e) sprzątanie jezdni wzdłuż krawężników z nadmiaru środków użytych do posypywania - w okresach roztopów oraz po zakończonym sezonie zimowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną