Konserwacja i remont budowlany zabytkowych baraków murowanych o numerach inw. B-91 (kuchnia) wraz z ruinami zbiornika przy ścianie południowej i B-141 (latryna) usytuowanych na odcinku BI dawnego KL Auschwitz II - Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – II postępowanie

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-603 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia
 • Telefon/fax: tel. 338 448 003 , fax. 33 843 18 62
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  ul. Więźniów Oświęcimia 20
  32-603 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 338 448 003, fax. 33 843 18 62
  REGON: 27601500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.auschwitz.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i remont budowlany zabytkowych baraków murowanych o numerach inw. B-91 (kuchnia) wraz z ruinami zbiornika przy ścianie południowej i B-141 (latryna) usytuowanych na odcinku BI dawnego KL Auschwitz II - Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są kompleksowe prace konserwatorskie i roboty budowlane wraz z badaniami archeologicznymi zabytkowych baraków murowanych o numerach inw. B-91 (kuchnia) wraz z ruinami zbiornika przy ścianie południowej i B-141 (latryna), usytuowanych na odcinku BI dawnego KL Auschwitz II - Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu. 2.Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa dokumentacja techniczna, na którą składają się w szczególności dokumenty szczegółowo opisane w pkt 3.5 do 3.9 SIWZ (Dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), Szczegółowe wymagania względem przedmiotu zamówienia określa pkt. 3 SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy). 3. Zamawiający informuje, że załącznik nr 14 do wzoru umowy (Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dla stolarki drzwiowej w barakach B-91 i B-141), stanowi informacje niejawne. Z uwagi na powyższe, dostęp do tego załącznika udostępnionego na stronie internetowej został zabezpieczony hasłem (kod dostępu). Hasło dostępu do załącznika nr 14 do wzoru umowy otrzymają Wykonawcy po przesłaniu do Zamawiającego podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ w oryginale w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres tychy@prozam.pl. Do oświadczenia należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo CEiDG i adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany kod dostępu do plików, ewentualnie pełnomocnictwo, udzielone w formie właściwej dla złożenia oświadczenia, które upoważnia do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności. Po otrzymaniu oświadczenia Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową kod dostępu, który umożliwi pobranie dokumentu ze strony internetowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212314-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną