Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie

Gmina Sokołów Podlaski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Sokołów Podlaski
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, Wolności
 • Telefon/fax: tel. 25 781-26-10, , fax. 25 781-26-10
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokołów Podlaski
  Wolności 44
  08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
  tel. 25 781-26-10, , fax. 25 781-26-10
  REGON: 71158207800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasokolowpodl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa – modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie na odcinku o długości 694,00 mb. Parametry techniczno-użytkowe drogi są następujące: a) kategoria drogi: gminna, b) nawierzchnia istniejąca: asfaltowa, c) nawierzchnia po przebudowie: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC16W 50/70 KR 1-2, warstwa ścieralna o gr. 5cm. d) długość przebudowywanego odcinka: 694,00 mb, e) szerokość jezdni po przebudowie: 5,12 m f) szerokość poboczy: 0,75m na odcinku o łącznej długości 1378 m (694 m + 684m). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną