Najem długoterminowy na okres 36 miesięcy trzech samochodów 9-cio osobowych i czterech samochodów 7-dmio osobowych z zabudową typu wywrotka trójstronna.

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zakład Usług Komunalnych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-214 Sosnowiec, Plonów
 • Telefon/fax: tel. 32 291 79 22, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  Plonów 22i
  41-214 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 291 79 22, , fax. -
  REGON: 27681549000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem długoterminowy na okres 36 miesięcy trzech samochodów 9-cio osobowych i czterech samochodów 7-dmio osobowych z zabudową typu wywrotka trójstronna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy na okres 36 miesięcy trzech samochodów 9-cio osobowych i czterech samochodów 7-dmio osobowych z zabudową typu wywrotka trójstronna, z podziałem na niżej wskazane części/zadania: Dla celów złożenia ofert częściowych przedmiot zamówienia zostaje podzielony na zadania: 1. Długoterminowy najem jednego 9-osobowego samochodu osobowego na potrzeby Działu Inwestycji i Remontów zadanie A 2. Długoterminowy najem jednego 9-osobowego samochodu osobowego na potrzeby Działu Utrzymania Czystości zadanie B 3. Długoterminowy najem jednego 9-osobowego samochodu osobowego na potrzeby Działu Utrzymania Czystości zadanie C 4. Długoterminowy najem jednego 7- osobowego samochodu osobowego z zabudową typu wywrotka trójstronna na potrzeby Działu Botaniczno Zoologicznego zadanie D 5. Długoterminowy najem jednego 7- osobowego samochodu osobowego z zabudową typu wywrotka trójstronna na potrzeby Działu Utrzymania Czystości zadanie E 6. Długoterminowy najem jednego 7- osobowego samochodu osobowego z zabudową typu wywrotka trójstronna na potrzeby Działu Utrzymania Czystości zadanie F 7. Długoterminowy najem jednego 7- osobowego samochodu osobowego z zabudową typu wywrotka trójstronna na potrzeby Działu Utrzymania Czystości zadanie G Wszystkie samochody winny być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nienaprawiane, wolne od wad fabrycznych, na potrzeby Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu wraz ze świadczeniem obsługi serwisowej, Assistance na terenie RP, ubezpieczenia oraz innych czynności wskazanych poniżej. Wynajmowane samochody powinny spełniać podane w SIWZ parametry techniczno-użytkowe i wyposażenie. Dopuszcza się lepsze parametry techniczne samochodów i ich wyposażenia. 1.4 Dla każdego zadania, w ramach wydania, przekazania samochodu i dokumentów Zamawiającemu, Wykonawca zapewni Zamawiającemu następujący zakres usług w ramach miesięcznej stawki opłat za wynajem pojazdów: a) Finansowanie – koszt zakupu samochodu, rejestrację samochodu, przygotowanie samochodu do wydania i przekazania samochodu w siedzibie Zamawiającego. b) Ubezpieczenie i likwidację szkód: AC, OC, NW bez udziału własnego Zamawiającego w szkodach przez cały okres trwania umowy, zabezpieczenie pełnego postępowania przy likwidacji szkód. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw nie objętych polisą ubezpieczeniową, nie przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z realizacją usług w ramach polisy ubezpieczeniowej, chyba że zdarzenie spowodowane będzie działaniem kierowcy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Ponadto Zamawiający oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy ubezpieczeniowej najwyższego poziomu, tzn. z uwzględnieniem wszelkich zdarzeń losowe, które może obejmować polisa. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej samochodu Wykonawca dostarczy w zamian Zamawiającemu samochód o porównywalnych parametrach technicznych. Wykonawca w ramach każdego zadania zapewni Assistance na terenie RP. c) Samochód zastępczy – będzie dostarczony i przekazany Zamawiającemu w miejscu przez niego wskazanym na terenie Miasta Sosnowca, do 12 godzin, liczonych od momentu zgłoszenia Zamawiającego (na czas naprawy, przeglądu trwającego ponad 24 godziny lub na czas likwidacji szkody) w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych. Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat, pojazd zastępczy o parametrach podobnych do parametrów pojazdu podstawowego. d) Pełną obsługę serwisową (mechaniczną i blacharsko – lakierniczą) w Autoryzowanych Stacjach Obsługi, zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu oraz wynikającą z eksploatacji pojazdu. e) Serwis ogumienia. f) Usługę holowania samochodu. g) Administrowanie systemem serwisowym, przez co rozumie się w szczególności nadzór nad wykonywaniem planowanych czynności serwisowych, badań technicznych itp. 1.5 Zamawiający określa średni roczny limit kilometrów na poziomie 36.000 km – dla każdego z pojazdów. 1.6 Zamawiający nie będzie ponosił innych kosztów niż opłaty za wynajem, za wyjątkiem kosztów i opłat związanych z użytkowaniem samochodu w zakresie bieżącej eksploatacji: mycie, płyny do spryskiwaczy, paliwo, oleje (z wyłączeniem obowiązkowych wymian wynikających z książki serwisowej), opłat parkingowych i opłat za przejazd autostradą. 1.7 Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50111100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną