Nazwa zadania: Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu pn. Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020; Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37-430 Jeżowe, Jeżowe
 • Telefon/fax: tel. 15/8794900
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem
  Jeżowe 136 A
  37-430 Jeżowe, woj. podkarpackie
  tel. 15/8794900
  REGON: 831212670
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezowe.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nazwa zadania: Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu pn. Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020; Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.13. Przedmiotem zamówienia jest dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych DZIENNEGO DOMU POMOCY W GMINIE JEŻOWE z siedzibą w Nowy Nart 41 w okresie 18.08.2020 -31.03.2022 tj. 413 dni roboczych. Całodzienne wyżywienie przygotowywane będzie zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia na składniki pokarmowe poprzez odpowiedni dobór produktów spożywczych w dziennych racjach pokarmowych. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania i dostawy posiłków na zasadach dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej wynikających z systemu HACCP, GHP, GMP lub ISO 22000. Produkcja i dostarczanie posiłków musi odbywać się w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno – epidemiologiczny oraz zgodny z wymogami Rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 2004 r. ze zm.), ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ). 2.14. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem we własnych pojemnikach ponosząc wszelką odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu żywienia oraz zgodności składu wartościowego i jakościowego posiłków wynikających z zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. 2.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji umowy do dostępu do protokołów kontrolnych. 2.16. Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie i dostarczenie wymaganej ilości posiłków 2 razy dziennie, codzienne do kuchni Zamawiającego w opakowaniach zbiorczych transportowych utrzymujących odpowiednią świeżość i temperaturę dostarczanych posiłków. W związku z tym iż Zamawiający nie posiada miejsca na przechowywanie odpadów wymagane jest odbieranie odpadów po każdym posiłku (2 razy dziennie). 2.17. Personel Zamawiającego będzie odbierał i zajmował się porcjowaniem i wydawaniem posiłków podopiecznym Zamawiającego. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie przedkładał wyniki oceny jakościowej i ilościowej dostarczanych dobowo posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania usługi przygotowania i dostawy, na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji i dostawy posiłków w miejscu ich przygotowywania lub w chwili transportu. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie i każdej chwili produkcji lub transportu umożliwić Zamawiającemu dostęp do linii technologicznej produkcji posiłków, wyprodukowanych posiłków oraz środków transportu celem ich kontroli. Dowożenie posiłków musi odbywać się samochodami przystosowanymi do transportu żywności w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno – epidemiologiczny zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania posiłków nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, co oznacza konieczność zapewnienia śniadania oraz obiadu dwudaniowego przez wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy czy też święta, chyba że inaczej zostanie to uzgodnione wcześniej z Zamawiającym. 2.18. Konsekwencje wszelkich awarii w produkcji lub w drodze transportu posiłków do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. Zamawiający ze względu na specyfikę świadczonej usługi wymaga ciągłości dostaw posiłków według ustalonego harmonogramu i jadłospisu. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy posiłków w ustalonych godzinach Zamawiający ma prawo zamówić posiłki w trybie pilnym u innych dostawców na koszt Wykonawcy. 2.19.Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie w oparciu o jadłospis tygodniowy. Przy sporządzaniu jadłospisów Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość zdrowotną proponowanych posiłków ich wartość kaloryczną i odżywczą oraz urozmaicony asortyment potraw. 2.20.Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć przedmiot zamówienia w oparciu o surowce i materiały zakupione we własnym zakresie i na własny koszt. Codzienny dowóz posiłków własnym transportem Wykonawcy oraz dostarczenie wraz z wniesieniem do pomieszczenia rozdzielni w Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe, Nowy Nart 41 - dalej DDP. 2.21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu sanitarnego posiłków dostarczanych oraz za jakość oferowanych posiłków dostosowanych dla osób starszych: tj. odpowiednią gramaturę ,wartość odżywczą i właściwe walory smakowe i estetyczne, czystość dostarczanych potraw, dobór właściwych surowców oraz procesów technologicznych. Wykonawca usług musi przestrzegać przepisów ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1252 ze zm.), Rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz innych przepisów szczegółowych dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych żywności. 2.22.Dostarczane posiłki do DDP muszą być świeże, z bieżącej produkcji dziennej bez dodatkowej obróbki technologicznej przed dystrybucją w kuchenkach, zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywienia i Żywności, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCAP. 2.23.Posiłki muszą być wysokiej jakości, urozmaicone, bez stosowania dodatkowych preparatów zastępczych oraz środków konserwujących .Posiłki nie mogą się powtarzać częściej niż co 7 dni. 2.24. W szczególności zabrania się używania produktów typu instant oraz gotowych produktów np. pierogów mrożonych, pyz, klopsów, gołąbków itp. 2.25. Wykonawca jest zobowiązany do używania wędlin i mięsa I gatunku. 2.26. Zamawiający wymaga dostarczenie produktów do przygotowania śniadania dla 30 uczestników DDP w godzinach 08:00 – 08:30. 2.27. Zamawiający wymaga śniadanie składające się z : chleb (w tym chleb zwykły, razowy i pszenny) – 150 g na osobę + 1 bułka, masło, dżem, miód – 30 g na osobę ( osobno zapakowane), wędlina plastry różne rodzaje – 100 g na osobę, ser (wszystkie rodzaje) – 100 g na osobę, pasztet – 100 g na osobę, jaja – 2 sztuki na osobę, warzywa (ogórek, pomidor, sałata,,rzodkiewka, papryka) – 50 g na osobę parówki – 100 g na osobę, herbata, kawa, woda,sok – 250 ml na osobę, cytryna – 1 plasterek na osobę, mleko – 200 ml na osobę 2.28. Zamawiający wymaga obiad II daniowy: pierwsze danie, tj. zupy gotowanej na wywarze mięsnym lub warzywnym - minimum 500ml o temperaturze 70 - 80 stopni Celsjusza w momencie odbioru, drugie danie, tj: - minimum 150 gram mięsa lub ryby (waga po przetworzeniu) o temperaturze 55 - 65 stopni Celsjusza w momencie odbioru, minimum 200 gram gotowanej kaszy, ryżu, klusek, makaronu lub ziemniaków o temperaturze 55 - 65 stopni Celsjusza w momencie odbioru, 150 gram surówki, jarzyn lub warzyw gotowanych o temperaturze 2-8 stopni Celsjusza w momencie odbioru. Zamawiający dopuszcza 1 raz w tygodniu w ramach drugiego dania serwowanie pierogów (minimum 350 gram), naleśników (minimum 380 gram), krokietów z kapustą i grzybami (minimum 380 gram). W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone. minimum 200 ml kompotu lub napoju owocowego podawania co najmniej 1 x w tygodniu porcji ciasta, bułki słodkiej lub zamiennie ciastek 2.29. Surówki i warzywa gotowane podawane do obiadu powinny być dostosowane do pory roku i diety. Surówki powinny być bezwzględnie dostosowane do możliwości przeżucia oraz przełknięcia przez osoby w podeszłym wieku oraz chore. 2.30. Ilość posiłków może ulegać zmianie; Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu zmniejszania ilości zamawianych posiłków, a ryzyko z tego tytułu obciąża Wykonawcę. Dzienna ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji uczestników 2.31. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy w godzinach pomiędzy 12 .30 a 13.30; 2.32. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości, temperatury oraz wagi posiłków, 2.33. Zamawiający będzie codziennie przekazywał Wykonawcy liczbę zamawianych posiłków, w zależności od ilości uczestników w danym dniu telefonicznie lub mailowo do godziny 8.00, 2.34. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jadłospisu na każdy miesiąc najpóźniej do 20 dnia miesiąca poprzedzającego; jadłospis zatwierdza Kierownik Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe. Jadłospis będzie dostosowany do pór roku; 2.35. Dostarczone posiłki będą potwierdzane protokołem odbioru przez pracowników DDP, 2.36. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników; informacja o diecie zostanie przekazana Wykonawcy pisemnie w momencie uzyskania informacji od uczestnika, najpóźniej na 1 dzień przed dostarczeniem posiłku; jadłospis do diety przygotuje Wykonawca; 2.37. Posiłki muszą mieć właściwą wartość energetyczną oraz składać się z odpowiednio dobranych produktów minimalnie przetworzonych, o zmniejszonej zawartości soli, z ograniczeniem substancji dodatkowych i barwników oraz ostrych przypraw typu : papryka ostra, chili, 2.38. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie przed inspektorem sanitarnym, 2.39. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie, 2.40. Rozliczenie za realizację zamówienia odbywać się będzie raz w miesiącu na koniec miesiąca na podstawie faktycznej liczby zamówionych i dostarczonych posiłków, 2.41. Wykonawca będzie dowoził posiłki we własnych termosach i pojemnikach oraz własnym transportem (wykonawca winien dysponować minimum 1 środkiem transportu) dopuszczonym przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przystosowanym do przewożenia ciepłej żywności; posiłki muszą posiadać formę gotowych potraw, 2.42. W przypadku organizowania imprez okolicznościowych Wykonawca zmieni godziny dostarczania posiłków po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, 2.43. Do obowiązków wykonawcy należy mycie i wyparzanie termosów oraz pojemników, w których będą dostarczane posiłki, a także codzienny odbiór i utylizacja resztek pokonsumpcyjnych i odpadków z bieżącego dnia we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 2.44. Wykonawca musi przechowywać próby żywności zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów prawa. 2.45. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez „Państwową Inspekcję Pracy”. 2.46. Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę, przyjmuje do wiadomości, że w związku z obowiązującym stanem epidemii SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego zagrożeniami dla Uczestników, pracowników Zamawiającego oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gminie Jeżowe wszelkie działania i usługa muszą być zorganizowane i zrealizowane w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa właściwego organu, tj. na dzień 29.07.2020r. Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 wydane przez Ministerstwo Rozwoju po konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Zamawiający informuje, a Wykonawca, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. zapisy przewidujące przyjęcie przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec personelu Dziennego Domu Pomocy oraz mieszkańców Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe, innych osób trzecich zaangażowanych w proces realizacji usługi, za szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Wykonawcę zamówienia wymagań sanitarno-epidemiologicznych wprowadzonych przez odpowiednie organy w związku z epidemią SARS-CoV-2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną