Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Rawa Mazowiecka

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 468 144 201 , fax. 468 142 628
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
  pl. Piłsudskiego 5
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 468 144 201, fax. 468 142 628
  REGON: 52648100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawamazowiecka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Rawa Mazowiecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: 1) przejęcie przez Wykonawcę opieki nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi się w Schronisku-Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno -Szkoleniowo-Adopcyjne, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice w ilości 67szt. oraz ich przewiezienie do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę na jego koszt i przy użyciu własnych środków transportowych oraz zapewnienie im właściwych warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2) odławianie, transport oraz hotelowanie w schronisku bezdomnych psów z terenu miasta Rawa Mazowiecka do czasu adopcji bądź śmierci naturalnej w dniach od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., 3) przekazywanie do adopcji odłowionych i umieszczonych w schronisku psów na podstawie niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przyjęcia może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98380000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną