Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek Łukowski

Miasto Stoczek Łukowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stoczek Łukowski
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 21450 Stoczek Łukowski, plac Tadeusz Kościuszki 1
 • Telefon/fax: tel. 0-25 7970001, 7970173 , fax. 0-25 7970073
 • Data zamieszczenia: 2018-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stoczek Łukowski
  plac Tadeusz Kościuszki 1
  21450 Stoczek Łukowski, woj. lubelskie
  tel. 0-25 7970001, 7970173, fax. 0-25 7970073
  REGON: 71158239700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stoczek-lukowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek Łukowski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i odpadów gromadzonych w sposób selektywny tj: makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów ulegających biodegradacji oraz popiołu powstałego w wyniku spalania paliw stałych w piecach CO. 2) Zamówienie obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych usytuowanego w Stoczku Łukowskim przy ul. Kościelnej 7. 3) Miasto Stoczek Łukowski liczy 25 budynków mieszkalnych wielolokalowych, ok. 500 nieruchomości z budynkami jednorodzinnymi i ok. 100 nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych. W mieście Stoczek Łukowski zameldowanych jest 2632 mieszkańców, natomiast liczba zamieszkałych wynikająca z deklaracji wynosi 2160 osób. Zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Stoczek Łukowski (Uchwała Nr XVII/89/2016 Rady Miasta z dnia 8 lipca 2016 r.), Uchwałą Nr XVII/93/2016 Rady Miasta z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę oraz z przepisami prawa polskiego. 4) Na terenie zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz na nieruchomościach niezamieszkałych i mieszanych obowiązywać będzie system mieszany (workowo – pojemnikowy) zbiórki odpadów komunalnych. 5) Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach lub czarnych workach. Na odpady komunalne zmieszane pojemniki lub worki zapewnia właściciel nieruchomości. 6) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie się odbywać w systemie workowym i pojemnikowym. Obowiązują następujące rodzaje worków i pojemników: a) żółty – do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, drobnych metali; b) niebieski – do gromadzenia odpadów z papieru i tektury; c) zielony – do gromadzenia odpadów ze szkła kolorowego i białego; d) brązowy – do gromadzenia odpadów biodegradowalnych (kuchennych i z pielęgnacji terenów zielonych). 7) Na odpady komunalne zbierane selektywnie worki zapewnia Wykonawca. Worki z folii LDPE o pojemności 120 l z informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów dostarcza Wykonawca w dniu odbioru odpadów segregowanych. Jeśli właściciel nieruchomości będzie gromadził odpady selektywnie zebrane w pojemnikach, wówczas zobowiązywany będzie do wyposażenia tej nieruchomości w pojemniki we własnym zakresie. 8) Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa pkt 3.3.8 SIWZ 9) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 19.00. 10) Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) transport odpadów osoby kierujące pojazdami służącym do wykonania zamówienia; b) nadzór bezpośredni nad właściwą realizacją usługi. 11) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zostały określone w SIWZ i wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną