„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BIŁGORAJ W TERMINIE OD 01.01.2019R. DO 31.12.2019.” PO RAZ KOLEJNY

Gmina Biłgoraj ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Biłgoraj
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 23-400 Biłgoraj, Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 84 6882830, , fax. 84 6863584
 • Data zamieszczenia: 2018-12-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biłgoraj
  Kościuszki 88
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6882830, , fax. 84 6863584
  REGON: 95036903700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BIŁGORAJ W TERMINIE OD 01.01.2019R. DO 31.12.2019.” PO RAZ KOLEJNY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa na odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biłgoraj od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku z następujących miejscowości: Andrzejówka, Brodziaki, Bukowa, Ciosmy, Cyncynopol, Dąbrowica, Dereźnia Majdańska, Dereźnia Solska, Dereźnia Zagrody, Dyle, Edwardów, Gromada, Hedwiżyn, Ignatówka, Jachosze, Kajetanówka, Kolonia Sól, Korczów, Korytków Duży, Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Nowy Bidaczów, Okrągłe, Podlesie, Rapy Dylańskie, Ratwica, Ruda Solska, Ruda Zagrody, Smólsko Duże, Smólsko Małe, Sól, Stary Bidaczów, Wola Dereźniańska Wola Duża, Wola Mała, Wolaniny, Zagrody Dąbrowickie, Zagumnie, Żelebsko. Zamawiający zastrzega, że podana niżej ilość wytworzonych na terenie gminy Biłgoraj odpadów na terenach nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Podane niżej ilości odpadów należy traktować, jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. 1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: 1) zmieszane odpady komunalne (szacunkowa ilość - 963 Mg). 2) odpady zebrane selektywnie (szacunkowa ilość - 492 Mg) z podziałem na frakcje: a) papier i tekturę b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale c) szkło i opakowania szklane, d) popiół e) odpady biodegradowalne 2. Odbioru odpadów wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 należy przeprowadzać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. inny samochód do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych i inny do zbiórki selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami: 1) zmieszane odpady komunalne a) z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - raz w miesiącu, b) z zabudowy wielorodzinnej - dwa razy w miesiącu, 2) selektywnie zebrane odpady komunalne a) z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - raz w miesiącu, b) z zabudowy wielorodzinnej - dwa razy w miesiącu, 4. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 19.00, 5. Teren gminy Biłgoraj zamieszkiwany jest przez około 10 603 mieszkańców. Na terenie gminy Biłgoraj zlokalizowanych jest około 3260 gospodarstw domowych w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz 6 budynków wielolokalowych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach Zamawiającego o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l i innych występujących na terenie gminy, oraz workach 120 l z folii LDPE przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny, 7. Wykonawca zobowiązany jest raz w miesiącu, do odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej gromadzonych w sposób selektywny, w przeźroczyste worki 120 l z folii LDPE (żółte, zielone, niebieskie, szare i brązowe) w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu, przy czym przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych Wykonawca wyposaża mieszkańców w co najmniej trzy worki każdego koloru do dnia 01 stycznia 2019r. 8. Pojemniki na odpady powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z 29 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 poz.19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 9. Szacunkowa liczba pojemników oraz worków 120 l z folii LDPE, które będą odbierane w ciągu jednego miesiąca z nieruchomości, zgodnie z wykazem. 10. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w 2019 i 2020r po - 2 razy w roku, zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biłgoraj. Harmonogram zbiórki zostanie ustalony przed podpisaniem umowy 11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia wraz z fakturą za dany miesiąc. Faktura musi dotyczyć tylko odpadów odebranych od mieszkańców z terenu gminy Biłgoraj. 12. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania sprawozdania półrocznego, o którym mowa w art. 9n ust. 1 - 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. Sprawozdanie zawiera: 1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania; 3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; 4) wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne oraz pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni oraz wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Biłgoraj. Do takiego wykazu należy dołączyć dokumentację fotograficzną (na elektronicznym nośniku danych) każdego stwierdzonego przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z regulaminem. 13. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 11, Wójt Gminy Biłgoraj może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub w przypadku jej braku do wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego” instalacji zastępczych. 15. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych, 16. Dane pochodzące z systemu monitoringu i sytemu czujników, powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 2 lat od dnia ich zapisania. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz weryfikację przechowywanych danych. Dane powinny być udostępniane na każde żądanie Zamawiającego. 17. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biłgoraj. 18. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) 19. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412 20. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób kierujących pojazdami oraz obsługujące w/w pojazdami podczas odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biłgoraj 3.1. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: kod CPV: 90 51 10 00-2 Usługi wywozu odpadów 90 51 20 00-9 Usługi transportu odpadów 90 53 30 00-2 Usługi gospodarki odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 3.2. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców: - Zlecanie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcy- opisuje § 8 wzoru umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną