Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Raciążek.

Gmina Raciążek ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Raciążek
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-721 Raciążek, ul. Wysoka
 • Telefon/fax: tel. 542 831 661 , fax. 542 831 882
 • Data zamieszczenia: 2020-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raciążek
  ul. Wysoka 4
  87-721 Raciążek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 831 661, fax. 542 831 882
  REGON: 91086644200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.raciazek.lo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Raciążek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie: - z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Raciążek - odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, - z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dane dotyczące ilości nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy, ilości i rodzaju niezbędnych pojemników, worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz miejsca i rodzajów odpadów gromadzonych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych są zgodne z treścią uchwały Rady Gminy Raciążek nr XIV/110/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom z 2019 r. poz. 7075) i zostały przedstawione w SIWZ. a) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kod 20 01 01, 15 01 01, 20 01 02, 15 01 07, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 20 01 40, 15 01 04, 20 01 99, 20 01 08, ex. 20 01 10 – z włókien naturalnych, ex. 20 01 11 – z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 03 02, 15 01 01, 15 01 03, ex. 15 01 06 – w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych, ex. 15 01 09 – z włókien naturalnych). 1) Powstające w gospodarstwie domowym odpady komunalne takie, jak: papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, szkło oraz opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale oraz opakowania metalowe zbiera się w worek lub pojemnik przeznaczony do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w terminach odbioru odpadów udostępnia się przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę tych odpadów komunalnych: - z terenów zabudowy jednorodzinnej 1raz w miesiącu, - z terenów zabudowy wielorodzinnej 1 raz w miesiącu, w godzinach 7.00 – 20.00. 2) Powstające w gospodarstwie domowym komunalne bioodpady, w tym zielone zbiera się w worek lub pojemnik, a w terminach odbioru odpadów udostępnia się przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę tych odpadów komunalnych: - z terenów zabudowy jednorodzinnej 1raz na 2 tygodnie, - z terenów zabudowy wielorodzinnej 1 raz na 2 tygodnie, w godzinach 7.00 – 20.00. Worki i pojemniki do selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. Koszt zaopatrzenia w pojemniki ponosi właściciel nieruchomości. Koszty pozostałych urządzeń tj. worków należy uwzględnić w cenie ofertowej za realizacje przedmiotu zamówienia. b) Odpady selektywnie zbierane przez właścicieli wszystkich nieruchomości, odbierane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W PSZOK odbierane będą od mieszkańców następujące odpady: - szkło (kody 20 01 02, 15 01 07), - papier i tektura (kody 20 01 01, 15 01 01), - tworzywa sztuczne (kody 20 01 39, 15 01 02), - metale (kod 20 01 40, 15 01 04), - wielomateriałowe (kod 15 01 05), - biodegradowalne (kody 20 01 08, ex. 20 01 10 – z włókien naturalnych, ex. 20 01 11 – z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 03 02, 15 01 01, 15 01 03, ex. 15 01 06 – w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych, ex. 15 01 09 – z włókien naturalnych) - zielone (kod 20 02 01), - przeterminowane leki (kody 20 01 31, 20 01 32), - chemikalia (kody 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 80, 15 01 10), - baterie i akumulatory (kody 20 01 33, 20 01 34), - wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36), - meble i odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), - odpady budowlane i rozbiórkowe (kody 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex. 20 03 99 – inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe), - zużyte opony (kod 16 01 03), - folie po kiszonkach (kod 15 01 02), - niebezpieczne, np. worki po nawozach, oleje silnikowe (kody 20 01 26, 20 01 27, 20 01 29, 20 01 37, 15 01 10, 15 01 11); - odzież i tekstylia (kody 20 01 10, 20 01 11), - popiół (kod ex. 20 01 99 – popiół), - odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (kod ex 20 01 99). Mieszkańcy Gminy Raciążek będą mogli dostarczać odpady komunalne do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania pojemników i kontenerów zlokalizowanych na terenie PSZOK. Częstotliwość wywozu odpadów z PSZOK będzie ustalana w porozumieniu z Zamawiającym i wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb jednak nie mniej niż 1 raz na kwartał. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w miejscowości Służewo. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są od mieszkańca w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 1 m3/nieruchomość/rok. c) Odpady odbierane od mieszkańców w ramach tzw. "wystawki" Wykonawca zobowiązany jest odebrać od mieszkańców gminy Raciążek następujące rodzaje odpadów: - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - odzież i tekstylia, - opony, - folie po kiszonkach, - odpady niebezpieczne, np. worki po nawozach, oleje silnikowe, - popiół. wystawione w punktach odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych. Częstotliwość odbioru odpadów w ramach tzw. "wystawki" 2 razy w roku, z wyjątkiem popiołu odbieranego w okresie zimy z większą częstotliwością. 3) Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego a) Urządzenia do gromadzenia odpadów Charakterystyka worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych: - materiał – folia polietylenowa LDPE, - pojemność minimalna co najmniej – 60 L, - grubość – co najmniej 60 mikronów. Charakterystyka specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych na terenach zabudowy wielorodzinnej: - pojemność co najmniej 700 L, - zaopatrzenie w specjalne (małe) otwory wrzutowe. Worki i pojemniki powinny posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu w nich gromadzonego, według przepisów prawa. Ilość i rodzaj urządzeń do gromadzenia odpadów: pojemników, kontenerów oraz ilość worków wg. SIWZ. b) Sprzęt techniczny Sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia wskazano wg. SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną