,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Poświętne w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.”

Urząd Gminy Poświętne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy Poświętne
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 26-315 Poświętne, Akacjowa
 • Telefon/fax: tel. 447 564 034, , fax. 447 564 034
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Poświętne
  Akacjowa 4
  26-315 Poświętne, woj. łódzkie
  tel. 447 564 034, , fax. 447 564 034
  REGON: 54991500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Poświętne w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poświętne o łącznej masie 1001,002 Mg. Podana wartość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w skutek okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu realizacji przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia powodującej zmianę wartości zawartych umów maksymalnie o 15%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną