Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siennica Różana

Gmina Siennica Różana ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Siennica Różana
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 22-304 Siennica Różana, Siennica Różana
 • Telefon/fax: tel. 825 759 281, , fax. 825 759 900
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siennica Różana
  Siennica Różana 1
  22-304 Siennica Różana, woj. lubelskie
  tel. 825 759 281, , fax. 825 759 900
  REGON: 11019792500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siennica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siennica Różana
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (zmieszanych-niesegregowanych pozostałych po segregacji odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Siennica Różana z 14 sołectw: Rudka, Siennica Królewska Duża, Siennica Różana, Siennica Królewska Mała, Stójło, Wola Siennicka, Baraki, Maciejów, Boruń, Kozieniec, Zagroda, Żdżanne, Zwierzyniec, Wierzchowiny, wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych przy zabudowie wielorodzinnej oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz opon będzie odbywać się także poprzez wystawianie przez właścicieli przed nieruchomościami w terminie ustalonym przez Zamawiającego z Wykonawcą, określonym w harmonogramie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną