„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb budowy i przebudowy oświetlenia (LED) na terenie terenach wiejskich w gminie Polkowic dla 4 lokalizacji”

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Polkowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59-100 Polkowice, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 076 84 74 121 , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 84 74 121, fax. 076 72 46 780
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.polkowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb budowy i przebudowy oświetlenia (LED) na terenie terenach wiejskich w gminie Polkowic dla 4 lokalizacji”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawa do realizacji robot budowlanych dla wyszczególnionych zakresów. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb budowy i przebudowy oświetlenia (LED) na terenie terenach wiejskich w gminie Polkowic”, dla lokalizacji: Zakres A: Budowa oświetlenia w Biedrzychowej (droga do posesji 3c). Realizacja w ramach zadania budżetowego „Budowa oświetlenia drogi w Biedrzychowej”. Zakres B: Budowa oświetlenia w Dąbrowie (droga do posesji 20A. Realizacja w ramach zadania budżetowego „Budowa oświetlenia drogi w Dąbrowie”. Zakres C: Budowa oświetlenia w Nowej Wsi Lubińskiej, dz. 400/3 i 471/3. Realizacja w ramach zadania budżetowego „Budowa oświetlenia w Nowej Wsi Lubińskiej”. Zakres D: Budowa oświetlenia w Jędrzychowie, dz. 481 (od dz. 433 do drogi powiatowej). Realizacja w ramach zadania budżetowego „Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej w Jędrzychowie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną