Oznakowanie nazw przysiółków w gminie Łącko

Gmina Łącko ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Łącko
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 33-390 Łącko, Łącko
 • Telefon/fax: tel. 18 41 40 710, , fax. 18 41 40 740
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łącko
  Łącko 445
  33-390 Łącko, woj. małopolskie
  tel. 18 41 40 710, , fax. 18 41 40 740
  REGON: 49189242300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lacko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oznakowanie nazw przysiółków w gminie Łącko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.: „Oznakowanie nazw przysiółków w gminie Łącko” na podstawie umowy dofinansowania Projektu p.n.: " Oznakowanie nazw przysiółków w gminie Łącko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie, dostawę oraz montaż oznakowania nazw przysiółków (tabliczek z nazwami ulic oraz słupków) na terenie Gminy Łącko. WYMIARY I ILOŚĆ - Tablice zgodnie z przedmiarem robót – stanowiącym zał. nr 6 będą to drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3m² o wym. min. 205x1055mm montowane na jednym słupku oraz w zależności od liczby nazw, na dwóch słupkach montowane będą tablice o powierzchni ponad 0,3m². ZAKRES INFORMACJI - Treść zaprojektowano w oparciu o czcionkę Times New Roman. W przypadku długich nazw czcionka będzie skondensowana (zagęszczona) lub złożona w dwóch wierszach. KOLORYSTYKA - Tło pola białe z nazwą przysiółku zaprojektowaną w kolorze czarny, nazwa gminy i miejscowości również w kolorze czarnym, odblaskowe – zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 6a do SIWZ. PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE (znak dwustronny) - Tarcza znaku wykonana z dwóch płatów blachy aluminiowej o grubości 1 mm pokrytych białą folią odblaskową pierwszej generacji. Tablica zawiera nieusuwalny znak/symbol Zamawiającego GMINA ŁĄCKO wykonany technologią laserową w wewnętrznej warstwie białej folii odblaskowej. Całość umieszczona w ocynkowanej ramce malowanej proszkowo na kolor niebieski. Napis i tło wykonane technologią solwentową (solwent twardy o rozdzielczości 720 dpi). Odblaskowość tablicy wg norm dla tablic rejestracyjnych. Zabezpieczenie tablicy folią ochronną anty-UV. Słupek (stalowy, ocynkowany; powłoka cynku grubości min. 12 mikrometrów, malowany proszkowo na kolor niebieski (2-3 powłoki lakiernicze o grubości łącznej 80-90 mikrometrów) średnica 2 cale, o wys. 3,5 m z kotwą. Tablica mocowana jest do słupka przy pomocy taśmy nierdzewnej chromowo - niklowej o minimalnej szerokości 12,7 mm i zapinek. Słupek mocowany jest do podłoża przy pomocy stopy betonowej o głębokości min. 80 cm. Kolorystyka Systemu Informacji Przysiółków Kolor czarny (druk solwentowy)- CMYK 100-100-100-80 Kolor niebieski (ramki, słupki) malowanie proszkowe - RAL 5010 Kolor biały - folia odblaskowa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia 2. Szczegółowy zakres określa przedmiar robót, załączniki graficzne - Załącznik nr 6. 3. Okres gwarancji jakości i rękojmi– minimum: 60 miesięcy liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty pośrednie ( tj. wykonanie i montaż oznakowań). Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 2) Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga: 1. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej opisując przedmiot zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 2. Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji przyszłego terenu budowy. 5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których zakres i wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34922100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną