Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota”

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Góra
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 655 443 644, , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 655 443 644, , fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota” Charakterystyka nadzorowanych robót: Lokalizacja: Ligota 29 gm. Góra dz. nr 460/2. Stan istniejący: Obecnie dach jest częściowo pokryty papą i w części zabezpieczony folią. Zakres nadzorowanych robót: - rozbiórka istniejącego pokrycia wraz z zabezpieczeniem z folii – ok. 189,79 m2 - rozbiórka obróbek blacharskich dachu – ok. 19,95 m2, remont komina ponad dachem polegający na wymianie tynków zewnętrznych oraz obróbek blacharskich - wymianę desek czołowych i wiatrownic - zakłada się częściową wymianę deskowania (w trakcie robót należy ocenić stan deskowania, deski zmurszałe i pęknięte należy wymienić) - Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy dwuwarstwowo – 189,79 m2 - pierwsza warstwa papa asfaltowa podkładowa na welonie szklanym mocowana mechanicznie do deskowania, druga warstwa papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. 5,2mm. - Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,55mm (pasy nadrynnowe, obróbka kosza, obróbka wiatrownic, itp.) - montaż nowych rynien – 32,05 m i rur spustowych z blachy tytanowo – cynkowej – 12,6 m. Dokładny opis robót budowlanych stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót. a) Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje nadzór w branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą integralną część SIWZ. Inspektor nadzoru zobligowany jest do dokładnego zapoznania się z przedmiotową dokumentacją, udostępnioną na stronie Zamawiającego. Zakres obowiązków inspektora nadzoru opisano w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm. ) i w aktach wykonawczych oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. b) Podstawowe obowiązki inspektora/ów nadzoru to m.in.: 1. Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego Wykonawcy robót, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych inspektora w trakcie trwania robót z jego zakresu. 2. Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności od Inspektora nadzoru, brak możliwości skontaktowania się Inspektorem nadzoru przez 3 kolejne dni robocze może stanowić podstawę do rozwiązania umowy. 3. Realizowanie obowiązków i zadań nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane. W czasie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca będzie dokonywał systematycznych przeglądów robót objętych umową na roboty, przyjmował zgłoszenia dotyczące wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zgłaszał do Wykonawcy robót zaistniałe wady i usterki oraz ustalenia dotyczące terminów ich usuwania, nadzorował realizację robót związanych z usuwaniem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczał ich wykonanie. 4.Współuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym. 5. Nadzór spraw związanych ze spełnieniem warunków które inwestor otrzymał od jednostek opiniodawczych, które są niezbędne w celu prawidłowego realizowania inwestycji; Zaopiniowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BiOZ przekazanego przez Wykonawcę robót Zamawiającemu. 6.Kontrola realizacji przez Wykonawcę robót obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót. 7.Wykonywanie wszystkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i do zabezpieczenia interesu Zamawiającego, w tym sporządzanie protokołów z rady budowy. 8. W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo: - Wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych. - Żądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. - Żądać od Kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne. Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. 9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania swoich pracowników, którzy będą uczestniczyć w pracy Inspektora nadzoru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną