Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej

Gmina Przedbórz ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Przedbórz
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa
 • Telefon/fax: tel. 044 7812261 do 65 , fax. 447 812 180
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przedbórz
  ul. Mostowa 29
  97-570 Przedbórz, woj. łódzkie
  tel. 044 7812261 do 65, fax. 447 812 180
  REGON: 59064829600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.przedborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty prowadzone w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu, tj.: - roboty budowlane polegające na budowie budynku gospodarczo-sanitarnego, wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, remont murka, wykonanie elementów małej architektury; - roboty drogowe, tj.: ciągi piesze, ciąg pieszo-rowerowy, remont ciągu jezdnego, miejsca postojowe; - roboty elektryczne, tj.: budowa oświetlenia zewnętrznego, montaż instalacji fotowoltaicznej, - instalacja elektryczna- montaż rozdzielnicy i jej zasilania, montaż obwodów wyprowadzonych z RG; - zagospodarowanie parku, tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe i ziemne, nasadzenia zieleni, prace wykończeniowe, inwentaryzacja powykonawcza; - system automatycznego nawadniania roślin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ, Dokumentacja Techniczna stanowiąca Załącznik Nr 9 do SIWZ (UWAGA! Z przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji technicznej został wyłączony ślizg dla pontonów, który nie będzie wykonywany – należy go nie uwzględniać przy obliczaniu ceny oferty). Zakres robót zawarty w Dokumentacji Technicznej obejmuje szerszy zakres prac niż objęty niniejszym postępowaniem przetargowym. Wykonawcy winni uwzględnić te zapisy zawarte w Dokumentacji Technicznej, których zakres odpowiada Przedmiarowi Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną