Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 5 350 000 Euro na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w sołectwie Tarnówka, ul. Kolonia B pomiędzy miejscowościami Marcelin, a Tarnówka, Gmina i Miasto Szadek, ETAP I - 928,05mb.

Gmina i Miasto Szadek ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 98-240 Szadek, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 438 215 004 , fax. 438 215 773
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Szadek
  ul. Warszawska 3
  98-240 Szadek, woj. łódzkie
  tel. 438 215 004, fax. 438 215 773
  REGON: 73093446000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 5 350 000 Euro na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w sołectwie Tarnówka, ul. Kolonia B pomiędzy miejscowościami Marcelin, a Tarnówka, Gmina i Miasto Szadek, ETAP I - 928,05mb.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w sołectwie Tarnówka, ul. Kolonia B pomiędzy miejscowościami Marcelin, a Tarnówka, Gmina i Miasto Szadek, ETAP I - 928,05mb. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załącznikach stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - Dokumentacje projektowa - Przedmiar robót 3. W dniu 29.01.2020 r. Gmina i Miasto Szadek złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowski Województwa Łódzkiego o dofinansowanie przedmiotowej drogi środkami z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzącymi z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 4. Ponadto informujemy, iż Gmina i Miasto Szadek na podstawie osobnej dokumentacji projektowej i zgłoszenia robót budowlanych oraz stosownych umów dokonał przebudowy sieci kablowej niskiego napięcia na odcinku od km 0+330 do km 0+400, o której mowa w uzgodnieniu z dnia 06.08.2019 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Rejon Energetyczny w Sieradzu. 5. Wykonawcy w ramach zryczałtowanej ceny zobowiązani będą do:  zapewnienia materiałów niezbędnych do prowadzenia robót wraz z ich transportem,  organizacji i utrzymania zaplecza technicznego w czasie budowy,  zapewnienia w trakcie prowadzenia robót właściwego oznakowania terenu robót, prowadzenia ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP oraz przepisów ppoż.  geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie i inwentaryzacji powykonawczej, którą przekaże Zamawiającemu wraz ze szkicami geodezyjnymi. Przekazanie szkiców geodezyjnych nastąpi najpóźniej w dniu odbioru, natomiast inwentaryzacji geodezyjnej najpóźniej w ciągu 30 dni od daty odbioru robót,  uzyskania wszelkich zezwoleń prawem przewidzianych niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia.  Wykonawca przy dokonywaniu wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego zobowiązany jest zapewnić ochronę przed zniszczeniem punktów osnowy geodezyjnej, które powinny być zabezpieczone przez geodetę obsługującego projekt i przekazane pod ochronę kierownika budowy; niezbędne dane należy uzyskać w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym w Zduńskiej Woli,  udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane przez okres: co najmniej 36 miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru robót bez uwag (wymaga się, aby okres gwarancji był równy okresowi rękojmi),  udzielenie rękojmi przez okres: co najmniej 36 miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru robót bez uwag (wymaga się, aby okres gwarancji był równy okresowi rękojmi),  uporządkowania terenu po budowie oraz wszelkie inne prace, konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną,  W razie konieczności Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu i dopełni formalności i opłat związanych z zajęciem pasa drogowego  Wywózki materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego,  Ze względu na skrzyżowanie projektowanego odcinka drogi z linią kablową niskiego napięcia (uzgodnienie z dnia 06.08.2019 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Rejon Energetyczny w Sieradzu załączone w dokumentacji technologicznej) oraz linią teletechniczną (Uzgodnienie z dnia 06.08.2019 r. Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi załączone w dokumentacji technologicznej) Zamawiający wymaga powiadomienia przez Wykonawcę robót budowlanych wyżej wymienionych gestorów sieci o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia robót i do realizacji warunków określonych w wyżej wymienionych uzgodnieniach. 6. Wymagania jakościowe i materiałowe:  użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie,  w przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne produktów lub jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przy pomocy Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych opisywanym pod warunkiem, że będą posiadały parametry nie gorsze od parametrów materiałów wskazanych przez projektanta. 7. Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych: a) odbiór robót budowlanych nastąpi przez Komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, b) do odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Komisji Odbiorowej komplet dokumentów, w tym: - atesty, aprobaty techniczne i świadectwa zgodności użytych materiałów zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, - dokumentację powykonawczą, - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę / zgłoszenia, obowiązującymi przepisami i normami, - dokumenty potwierdzające wbudowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu wraz z ich ilością, - inne dokumenty, w tym wymagane protokoły badań i sprawdzeń, - dokumenty odbiorowe Wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednio posegregowane, opisane i wpięte w stosowne teczki (skoroszyty, segregatory itp.), - protokół odbioru technicznego przez Rejon Energetyczny Sieradz – pkt. 6 uzgodnienie z dnia 06.08.2019 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Rejon Energetyczny w Sieradzu, - protokół odbioru lub notatkę służbowej Orange Polska – pkt. 6 Uzgodnienie z dnia 06.08.2019 r. Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną