Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Gródkach na działce nr: 534, 538, 68/16, 68/15, 69/2, 552 gm. Płośnica w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej

Urząd Gminy Płośnica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy Płośnica
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 13-206 Płośnica, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 236 968 008 , fax. 236 968 005
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Płośnica
  ul. Dworcowa 52
  13-206 Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 236 968 008, fax. 236 968 005
  REGON: 54089000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.plosnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Gródkach na działce nr: 534, 538, 68/16, 68/15, 69/2, 552 gm. Płośnica w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmować będzie przebudowę dróg gminnych na osiedlu w Gródkach na działce nr: 534, 538, 68/16, 68/15, 69/2, 552 gm. Płośnica w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej. Przebudowane drogi przeznaczone będą do ruchu samochodowego i pieszego, pełnić będą głównie funkcje dojazdu do położonych wzdłuż niej zabudowań mieszkalnych Planuje się wykonanie nowych jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości od 3,5 do 5,0 m i długości 577,03 m wraz z poboczami gruntowymi o szerokości 1,0m, chodnikami z kostki betonowej o szerokości 1,5 i 2,0 m i zjazdami do posesji i skrzyżowań z istniejącymi drogami. Jako urządzenia towarzyszące projektuje się wpusty deszczowe oraz służące do odprowadzenia wody opadowej z pasa drogowego. Przewidziano również przebudowę istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej polegającej na jej poszerzeniu i przebudowie istniejących chodników z kostki betonowej. Planowana ilość robót: - jezdnia z kostki bet. pow. 2172 m2 - chodnik pow. 1678 m2 - zjazdy pow. 736 m2 - pobocza gruntowe pow. 789 m2 - krawężnik betonowy niski dł. 556 m - krawężnik betonowy wysoki dł. 1250 m - obrzeże betonowe dł. 1107 m - dreny rozsączające dł. 141 m - wpusty uliczne szt. 28 - przykanaliki PCV Dn200 dł. 99 m - studnie bet. DN1200 chłonne szt. 14 - jezdnia o nawierzchni bitumicznej pow. 1554 m2 - chodniki do przełożenia o nawierzchni z kostki pow. 325 m2 - lampy solarne szt. 2 Przedmiot zamówienia szczegółowo określają załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 Projekt budowlany, Załącznik nr 2 Projekt stałej organizacji ruchu, Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik nr 4 Przedmiar robót. Zadanie należy zrealizować w 1 etapie, zgodnie z przedmiarem robót. Zamawiający przewiduje płatność za wykonanie zamówienia po zakończeniu inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną