Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany

Gmina Dobra ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Dobra
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 62-730 Dobra, plac Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 0-63 279-90-11 , fax. 0-63 279-90-11
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobra
  plac Wojska Polskiego 10
  62-730 Dobra, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 279-90-11, fax. 0-63 279-90-11
  REGON: 52819000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany: Obecnie droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego z wieloma nierównościami i ubytkami. Szerokość korony to ok. 6,0m. Ze względu na parametry techniczne istniejącej drogi przyjęto klasę drogi D (droga dojazdowa). Droga klasy D jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich użytkowników. Ze względu na przyjętą konstrukcje nawierzchni drogowej obecne opracowanie stanowi pierwszy etap przebudowy. W przekroju poprzecznym przebudowywany odcinek drogi zaprojektowano w następujący sposób: 0+500,00 - 1+150,00 - szerokość drogi 4,0 m, przekrój spadek daszkowy 2% na odcinku całej drogi - zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2) W przekroju drogowym pobocze gruntowe szer. 0,75m - spadek na odcinku prostym: 8%, Konstrukcja nawierzchni: Nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych grubość warstwy ścieralnej 4cm Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 23cm 4.2 Parametry projektowe - klasa drogi: D (dojazdowa), - dostępność: nieograniczona, - Kategoria ruchu: KR1 - prędkość projektowa – 40 km/h - szerokość korony – 5,5 m - szerokość jezdni: 4,0 m - szerokość pobocza – 2x0,75m Oś drogi gminnej zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy założeniu maksymalnego wpisania trasy w istniejącą oś i wykorzystania pasa drogowego drogi gminnej. Przebudowa drogi rozpoczyna się w km 0+000 od skrzyżowanie z drogą gminną a następnie kieruje się w kierunku północno wschodnim do km 0+500 gdzie kończy swój bieg. Droga zlokalizowana jest w miejscowości Szymany. Pochylenie poprzeczne przebudowywanej drogi gminnej zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2) Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej zaprojektowano konstrukcję na ruch lekki KR1 składającą się z następujących warstw: Km 0+500 do 1+150 Nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych grubość warstwy ścieralnej 4cm Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 15cm. Odprowadzenie wód opadowych z jezdni zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne drogi, a spływająca woda oddawana jest do przyległego terenu. W celu poprawienia odwodnienia jezdni należy oczyścić i ewentualnie przebudować istniejące urządzenia melioracyjne. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ). 2. W przypadku gdy Zamawiający użył w dokumentacji przetargowej nazw znaków towarowych, patentów lub innych wskazujących na konkretny produkt, należy te nazwy rozumieć jako zobrazowanie niezbędnych do wykonania robót materiałów i określenie przykładowych parametrów minimalnych robót oczekiwanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie produktów lub przedmiotów równoważnych, o ile ich zastosowanie jest zgodne z prawem polskim oraz jeżeli ich zastosowanie wraz pozostałymi materiałami i urządzeniami pozwoli uzyskać oczyszczalnię ścieków i system kanalizacji o parametrach przewidzianych w zadaniu. 3. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną