Przebudowa drogi Nick-Biernaty

Gmina Lidzbark ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lidzbark
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 13-230 Lidzbark, Sądowa
 • Telefon/fax: tel. 236 961 505 , fax. 236 962 107
 • Data zamieszczenia: 2019-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lidzbark
  Sądowa 21
  13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 236 961 505, fax. 236 962 107
  REGON: 13037794200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.lidzbark.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi Nick-Biernaty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi Nick - Biernaty”. 2. Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej dojazdowej nr 184045N na dz. Nr 67, 64 obr. Nick oraz 63 obr. Biernaty gm. Lidzbark, pow. Działdowski na łącznej długości około 992 m. 3. Zakres robót obejmuje: - roboty ziemne, przygotowawcze, - regulacja parametrów geometrycznych drogi, - miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowej, -skropienie podbudowy emulsją asfaltową, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. 5 cm, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. 4 cm, - wykonanie pobocza z tłucznia, - regulacja i poprawa odwodnienia, - roboty porządkowe - wykonanie zieleni. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do niezbędnego oznakowania robót ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien opracować szczegółowy projekt organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 24 marca 2017 r. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywać nadzór nad tym zarządzaniem. 4. Zakres robót dla zamówienia „Przebudowa drogi Nick-Biernaty” został przedstawiony za pomocą dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz przedmiaru robót (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 5. Przedmiot zamówienia dofinansowany będzie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 6. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w opisie przedmiotu zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca jest zobowiązany zastosować materiały lub urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych niż opisane w projekcie, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. 7. Jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klas
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną