Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4 - zaprojektuj i wybuduj (4)

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa
 • Telefon/fax: tel. 32 238 55 30 , fax. 32 238 55 27
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
  Ul. Zwycięstwa 21
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 238 55 30, fax. 32 238 55 27
  REGON: 27625533500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4 - zaprojektuj i wybuduj (4)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I - Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: "Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej - zaprojektuj i wybuduj (4)" tj: - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej - zaprojektuj i wybuduj (4)" zatwierdzonej i uzgodnionej ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wraz z uzyskaniem ewentualnych odstępstw od obowiązków wynikających z przepisów prawa; - złożenie w imieniu Zamawiającego właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem akceptacji tego zgłoszenia przez organ; - sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę - Jednostkę Projektowania; - wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego [decyzja nr 1436/OS/2018 z dnia 07-05-2018 r. wraz z prolongatą terminu wykonalności przedmiotowej decyzji] oraz karczowaniem i uporządkowaniem terenu po wykonanej przez Zamawiającego wycince; Uwaga: wycinkę drzew w zakresie 10 sztuk z działki 109 obręb Politechnika przy ul. Robotniczej 4 wykonał Zamawiający w grudniu 2019 w oparciu o decyzję nr 1436/OS/2018 z dnia 07-05-2018 r. wraz z prolongatą terminu wykonalności przedmiotowej decyzji. Zamawiający nie wykonał karczowania pni i korzeni usuniętych drzew oraz uporządkowania terenu. Zakres ten leży po stronie Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiający wystąpił z wnioskiem o prolongatę terminu wykonania nasadzeń zastępczych drzew do 31.05.2021r. Po otrzymaniu niniejszej prolongaty zostanie ona przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy. - zrealizowanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszystkich robót budowlanych dla przedmiotowego zadania wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej; - uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie o ile będzie ona wymagana. II - Zakres zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje: 2.1. Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania; 2.2. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie systemu ochrony przeciwpożarowej w zakresie dostosowania budynku I Szkoły Społecznej w Gliwicach przy ul. Robotniczej 4 do spełnienia przepisów prawa dotyczących warunków ochrony p.poż. budynku szkoły zgodnie z decyzjami Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach: a) decyzją nr 37/2013/MZ z dnia 06.11.2013 r.; decyzją nr 56/2015/MZ z dnia 14.10.2015 r.; decyzją nr 12/2018/MZ z dnia 25.01.2018 r. wraz z prolongatą terminu wykonalności przedmiotowej decyzji: zapewnienie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego wynoszącej 30 m z najdalej położonej sali lekcyjnej na III piętrze do wyjścia na zewnątrz budynku, z występującym jednym kierunkiem dojścia, poprzez: - obudowanie klatki schodowej elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60; - zamknięcie obudowanej klatki schodowej na każdej kondygnacji drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 z samozamykaczem; - wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu. b) decyzją nr 38/2013/MZ z dnia 06.11.2013 r.; decyzją nr 55/2015/MZ z dnia 14.10.2015 r.; decyzją nr 13/2018/MZ z dnia 25.01.2018 r. wraz z prolongatą terminu wykonalności przedmiotowej decyzji; (wystąpiono z wnioskiem o prolongatę terminu wykonalności decyzji nr 38/2013/MZ z dnia 6.11.2013 r.; po otrzymaniu niniejszej prolongaty zostanie ona przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy): - wyposażenia budynku szkoły na każdej kondygnacji oraz stołówki wraz z kuchnią w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym, zapewniając zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmujący całą powierzchnię chronionego budynku; - spowodowanie, by droga pożarowa, przebiegająca wzdłuż dłuższego boku budynku szkoły (budynku średniowysokiego) od strony wejścia głównego do budynku, umożliwiała dostęp do elewacji za pomocą podnośników i drabin mechanicznych - wycinka drzew rosnących w pasie pomiędzy budynkiem szkoły, a ulicą Odlewników umożliwia wspomniany wyżej wymagany dostęp (w trakcie czynności kontrolnych PSP stwierdzono, że drogą pożarową dla budynku głównego jest ulica Odlewników, przebiegająca równolegle w odległości 15,2 m od ściany budynku, zapewniając przejazd bez cofania); 2.3. W zakresie dokumentacji projektowej, jak i robót budowlanych spełnienie obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku, poprzez wykonanie zastępczych rozwiązań technicznych określonych w załączonej do przedmiotowego Programu Funkcjonalno-Użytkowego "Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku I szkoły Społecznej w Gliwicach przy ul. Robotniczej 4" , oraz w razie konieczności również innych rozwiązań zastępczych; na rozwiązania zastępcze należy uzyskać odstępstwa od obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065); 2.4. Spełnienie wymogów opisanych w decyzji nr 38/2013/MZ z dnia 06.11.2013 r., nr 55/2015/MZ z dnia 14.10.2015 r. i nr 13/2018/MZ (wraz z prolongatą terminu wykonalności przedmiotowej decyzji) należy poprzedzić wykonaniem inwentaryzacji istniejącej instalacji hydrantowej (rurarzu) i ocenić jej stan techniczny wraz z wykonaniem pomiarów w zakresie ciśnienia i wydajności wody w instalacji hydrantowej, a w razie niespełnienia obowiązujących wymogów i przepisów należy zaprojektować instalację hydroforową w celu osiągnięcia obowiązujących parametrów w zakresie wydajności i ciśnienia. Ponadto należy dokonać rozdziału instalacji wodociągowej przeciwpożarowej /hydrantowej/ względem instalacji wodociągowej bytowej z uwzględnieniem zabudowy zaworu pierwszeństwa. Przy doborze hydroforu należy uwzględnić spadek ciśnienia na wymaganych prawem elementach uzbrojenia instalacji wodociągowej. Biorąc powyższe pod uwagę, w trakcie realizacji zadania „Przebudowa systemu p.poż. – budynek przy ul. Robotniczej 4 – zaprojektuj i wybuduj (4)" może zajść konieczność zabudowania urządzenia do podnoszenia ciśnienia. W przypadku braku konieczności zabudowy hydroforu Zamawiający wyłączy ujęty w niniejszym zamówieniu zakres związany z jego zabudową. Dlatego też Zamawiający wskazuje, by Wykonawca uwzględnił w harmonogramie terminowo - rzeczowo – finansowym prace związane z zabudową hydroforu wraz z jego zakupem i dostosowaniem pomieszczenia hydroforu do obowiązujących obecnie przepisów. 2.5. W ramach zadania należy opracować dokumentację i wykonać przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie i wykonać nową instalację Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w zakresie zgodnym z "Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku I Szkoły Społecznej w Gliwicach przy ul. Robotniczej 4" oraz niezbędnym do spełnienia wymogów ww. decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach lub uzyskać odstępstwa od obowiązujących przepisów uzgodnionych ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach; 2.6. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz organizacja spotkań Wykonawcy- Jednostki Projektowania z przedstawicielami Użytkownika i Zamawiającego w celu omówienia proponowanych rozwiązań projektowych uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i uzyskanie akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych Zamawiającego i Użytkownika na etapie procesu projektowania przed ostatecznym jej opracowaniem i przed terminem przekazania dokumentacji projektowej do Zamawiającego. UWAGA: Opis wymagań dla dokumentacji projektowej zawarto w punkcie II Programu Funkcjonalno-Użytkowego o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ. III. Inne wymagania Zamawiającego: 3.1. Wykonawca uwzględni specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych i dostosuje do niej sposób realizacji robót budowlanych. 3.2. Roboty budowlane wykonywane na terenie i w budynku czynnej placówki oświatowej wiąże się każdorazowo z koniecznością uzgadniania terminu prac oraz sposobu zabezpieczenia placu budowy z dyrekcją szkoły. 3.3. Prace głośne, pylące itp. prace uciążliwe będą prowadzone na terenie budowy po zakończeniu zajęć lekcyjnych (po godzinach pracy placówki oświatowej); w dni wolne od nauki szkolnej: soboty, niedziele; w terminie przerw w pracy placówki oświatowej: ferie zimowe, wakacje letnie. Odstępstwo od tych zasad możliwe jest po uzyskaniu pisemnych uzgodnień z umocowanym przedstawicielem Użytkownika i właściwym inspektorem nadzoru reprezentującym Zamawiającego oraz uzyskaniu pisemnej zgody umocowanego przedstawiciela Użytkownika. 3.4. Obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy jako dokumentu budowy z realizacji zadania. IV. Wynagrodzenie: Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywanych prac w 2020 r. nie przekroczy kwoty 250 000 zł brutto. Wymagany termin gwarancji: minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy - licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi; wymagany termin rękojmi: minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy - licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy, przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną