Przebudowa ul. Leśnej w Mienicach, gmina Wisznia Mała

Gmina Wisznia Mała ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wisznia Mała
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 713 127 025 , fax. 713 127 068
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisznia Mała
  ul. Wrocławska 9
  55-114 Wisznia Mała, woj. dolnośląskie
  tel. 713 127 025, fax. 713 127 068
  REGON: 93193489700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiszniamala.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Leśnej w Mienicach, gmina Wisznia Mała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Zakres przedmiotu obejmuje: „Przebudowa ul. Leśnej w Mienicach, gm. Wisznia Mała” na odcinku od km 0+0,00 do km 0 +326,62: a) Wykonanie nawierzchni drogi wraz z jej poszerzeniem z kostki kamiennej na długości 326,62 m z wykorzystaniem istniejącej kostki kamiennej z rozbiórki oraz nowej zakupionej kostki kamiennej. b) Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej c) Wykonanie podbudowy z kruszywa d) Wykonanie stabilizacji gruntu cementem e) Regulacja istniejącego krawężnika kamiennego (po lewej stronie jezdni); f) Wykonanie jednostronnych poboczy z kruszywa łamanego szerokości 0,75 m; g) Wykonanie zjazdów z kostki betonowej szarej; h) Regulacja istniejących włazów i skrzynek ulicznych; i) Wykonanie elementów BRD j) Opracowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych; 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa: 4.1. Dokumentacja projektowa: a) Projekt budowlany pn.: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 217 w miejscowości Mienice, gmina Wisznia Mała” – wykonany przez a-via Adam Ozimina, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SST); 4.2. SIWZ wraz z załącznikami. UWAGA!! Zamawiający dołącza do niniejszej SIWZ przedmiary robót, jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym. 5. Szczególne warunki realizacji zamówienia: 1). Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorem tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkownika tych sieci. 2). Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy. 3). Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje niezbędną dokumentację powykonawczą 4). Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robót. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 5) Wykonawca dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót gestorom sieci znajdujących w rejonie prowadzonych robót. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej należy powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz gestorów sieci. Uszkodzenia naprawić na własny koszt. 6). Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, sporządzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. 7). Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm) 8). Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych(poza kostkę , która będzie pochodziła z rozbiórki), zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST) do SIWZ). 9) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 10) Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, przedmiaru robót , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane zwane w dalszej części „PB” wraz z przepisami wykonawczymi oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 11) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Powyższe zmiany mogą być dokonane tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego i nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. 12) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 4 ust. 3 niniejszej umowy. Rezygnacja z części robót nastąpi na wniosek Zamawiającego. 13) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują obniżenia istotnych parametrów tych materiałów/urządzeń. Powyższe zmiany mogą być dokonane tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego i nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. 14) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy kosztorysu, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt. 25 wzoru umowy. 4. Strony zgodnie wskazują, że w przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy treścią jakichkolwiek dokumentów wskazanych w Umowie, w tym również załączników do Umowy, a treścią samej Umowy, pierwszeństwo ma treść Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną