Przetarg nr DZP.26.1.157.2020 Na usługi w zakresie przeglądów instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 5 części.

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nr DZP.26.1.157.2020 Na usługi w zakresie przeglądów instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 5 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 5.1. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej (w tym szczelności) wraz z odbiornikami gazowymi w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi. Przeglądy – kontrole instalacji i urządzeń gazowych przeprowadzone powinny być zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.1 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz z § 4-6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836). Zakres czynności wymaganych przy sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowej opisuje załącznik nr 8 do SIWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na 5 części: Część 1 – 2 086 lokali (RON nr 1-3), Część 2 – 2 156 lokali (RON nr 4-7), Część 3 – 2 823 lokali (RON nr 8-10), Część 4 – 2 760 lokali (RON nr 11-13), Część 5 – 2 800 lokali (RON nr 14-15). 5.2 Usługi sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej (w tym szczelności) wraz z odbiornikami gazowymi w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi będą wykonywane według harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę w terminie: maksymalnie do 15 dni od daty zawarcia umowy na podstawie harmonogramu na 2020 r. przeglądów kominiarskich nieruchomości otrzymanych od Zamawiającego. Termin wykonania przeglądów instalacji gazowej określony w harmonogramie przeglądów gazowych Wykonawcy nie może przekraczać 30 dni od terminu wykonania przeglądów kominiarskich, chyba, że w dniu zawarcia umowy termin ten upłynął. W pierwszej kolejności Wykonawca uwzględni nieruchomości dla których termin 30 dniowy już upłynął – dla tych nieruchomości przegląd instalacji gazowej należy uwzględnić w pierwszej kolejności. Harmonogram zostanie sporządzony dla wszystkich nieruchomości ujętych w wykazach (zał. Nr 9.1. - 9.5 do SIWZ), w każdej części postępowania dla poszczególnych RON-ów w oparciu o harmonogram przeglądów kominiarskich. Opracowany przez Wykonawcę harmonogram terminowy realizacji przeglądów instalacji gazowej w nieruchomościach musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru w branży instalacji gazowej właściwego dla danego RON-u.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50531200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną