„Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie z uwzględnieniem wykonania na potrzeby zmiany studium opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla Miasta Siemianowice Śląskie oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 327 605 200 , fax. 327 605 280
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
  ul. Jana Pawła II 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 327 605 200, fax. 327 605 280
  REGON: 00051587900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siemianowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie z uwzględnieniem wykonania na potrzeby zmiany studium opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla Miasta Siemianowice Śląskie oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie z uwzględnieniem wykonania na potrzeby zmiany studium opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla Miasta Siemianowice Śląskie oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) Części: 2.1. Część 1 zamówienia pn.: „Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie z uwzględnieniem wykonania na potrzeby zmiany studium opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla Miasta Siemianowice Śląskie” 1. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie i opracowanie następujących opracowań: 1) aktualizacja opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla miasta Siemianowice Śląskie zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w zakresie ustalonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298); 2) tekstu i rysunku zmiany Studium w skali 1:10 000 zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ustalonym w art. 10 ustawy i w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zgodnie z: a) uchwałą intencyjną Nr 190/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 lutego 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie (Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia), b) przepisami innych ustaw związanych z problematyką przedmiotu zamówienia; 3) prognozy skutków oddziaływania na środowisko, spełniającej wymagania określone ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 4) uzasadnienia do uchwały przyjmującej zmianę Studium, uwzględniającego wymagania określone ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Części 1 zamówienia został zawarty w Dodatku nr 5a do SIWZ oraz we Wzorze umowy (Dodatek nr 4a do SIWZ) 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy (Dodatek nr 4a do SIWZ). 4. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego - w przypadku konieczności przeprowadzenia więcej niż dwóch wyłożeń projektu zmiany studium do publicznego wglądu, strony zobowiązują się do rozliczenia kosztów trzeciego i kolejnych wyłożeń odrębną umową (lub umowami), przy czym wynagrodzenie za każde z tych wyłożeń wyniesie do 10% kwoty wynagrodzenia określonego w umowie. Powyższe okoliczności nie dotyczą sytuacji, gdy ponowne wyłożenie wynika z winy Wykonawcy. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, w tym negocjacjami z Wykonawcą, których przedmiotem będzie cena oraz warunki zawarte w projekcie umowy przesłanym Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji; 2.2. Część 2 zamówienia pn.: Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej, Obwodowej, Cmentarnej, Jana Kilińskiego, Powstańców, Dworcowej, Bohaterów Westerplatte oraz Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich wraz z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem poszczególnych dokumentów” 1.Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie i opracowanie następujących opracowań: 1) tekstu i rysunku planu miejscowego w skali 1:1000, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie ustalonym w art. 15 ustawy i w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z: a) uchwałą intencyjną Nr 191/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 lutego 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej, Obwodowej, Cmentarnej, Jana Kilińskiego, Powstańców, Dworcowej, Bohaterów Westerplatte oraz Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich (Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia), b) przepisami innych ustaw związanych z problematyką przedmiotu zamówienia; 2) prognozy skutków oddziaływania na środowisko planu miejscowego, uwzględniającej wymagania określone ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 3) prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, uwzględniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 4) uzasadnienia do uchwały przyjmującej plan miejscowy, uwzględniającego wymagania określone ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Części 2 zamówienia został zawarty w Dodatku nr 5b do SIWZ oraz we Wzorze umowy (Dodatek nr 4b do SIWZ) 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy (Dodatek nr 4b do SIWZ). 4. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego: a) w przypadku konieczności przeprowadzenia więcej niż dwóch wyłożeń do publicznego wglądu, strony zobowiązują się do rozliczenia kosztów trzeciego i kolejnych wyłożeń odrębną umową (lub umowami), przy czym wynagrodzenie za każde z tych wyłożeń wyniesie do 10% kwoty wynagrodzenia określonego w umowie . Powyższe okoliczności nie dotyczą sytuacji, gdy ponowne wyłożenie wynika z winy Wykonawcy. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, w tym negocjacjami z Wykonawcą, których przedmiotem będzie cena oraz warunki zawarte w projekcie umowy przesłanym Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, b) w przypadku zwiększenia obszaru opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku zmiany uchwały Rady Miasta dotyczącej granic opracowania i zmiany zakresu planu, strony zobowiązują się do rozliczenia kosztów opracowania odrębną umową (umowami), przy czym: - udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, w tym negocjacjami z Wykonawcą, - przedmiotem negocjacji będzie cena oraz warunki zawarte w projekcie umowy przesłanym Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych części zamówienia, a także na całość zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71410000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną